Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
 • Quickscan:
 • Snel antwoord
 • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Doelstelling

Doelstelling en doelgroep

De doelstelling van Stichting www.NuRecht.nl, zoals deze bij de laatstelijk statutenwijziging zullen worden voorzien, betreft:

“2.1. De stichting heeft ten doel:

het (doen) waarborgen binnen de wettelijke categorie ‘welzijn’ van adviesinwinning, rechtshulp en rechtsbijstand voor rechtszoekenden met beperkte financiële middelen voor reguliere rechtshulp, via een online platform.”

Verwezenlijken doelstelling en te verrichten werkzaamheden

De wijze waarop de stichting tracht deze doelstelling te verwezenlijken, waarin mede de te verrichten werkzaamheden zijn begrepen, is bij de laatstelijk geplande statutenwijziging als volgt voorzien:

“2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 • a. een QuickScan als intake en eerste globale verkenning van de hulpvraag, waarop ten behoeve van juridisch advies of rechtsbijstand een bewijs van het inkomen wordt verlangd (loonstrook, jaaropgave, belastingaangifte, bankafschrift etc.).
 •   - juridisch advies en rechtsbijstand te geven en te verlenen en daartoe een inkomenseis te hanteren, daarbij de bedragen die de Raad voor de Rechtsbijstand (of toekomstig vergelijkbaar orgaan) als inkomensnormen hanteert overnemend, met de mogelijkheid tot peiljaarverlegging.
 •   - vaktermen en advies in en op het gebied van het bij 2.1. genoemde doel zo begrijpelijk mogelijk, al dan niet aanvullend in Jip-en-Janneke taal, uit te leggen;
 •   - binnen de wettelijke categorie ‘bevordering van de democratische rechtsorde’:
 •      > nieuw ontstane wetgeving te toetsen;
 •      > met gegeven juridisch advies discriminatie tegen te gaan en gelijkheid te bevorderen;
 • b. het (doen) organiseren van (informatieve) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
 • c. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
 • d. samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;
 • e. het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;
 • f. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.”
De werkzaamheden zullen - ten gevolge van de statutenwijziging - voornamelijk neerkomen op:
 • 1. Het ontvangen van een hulpvraag per telefoon of via de QuickScan, waarbij globaal kan worden gekeken naar de kansen van de zaak en ten behoeve van verdere rechtshulp zal worden gevraagd om een bewijs waaruit het inkomen blijkt. Hierbij kan een drempel worden opgeworpen, bijvoorbeeld door middel van een voorafgaande betaling van een gering geldbedrag.
 • 2. Het geven van juridisch advies voor de doelgroep die heeft aangetoond niet over voldoende financiële middelen te beschikken voor reguliere rechtshulp, waarbij de inkomensnormen van de Raad voor de Rechtsbijstand zullen worden gehanteerd. Hierbij kan een drempel worden opgeworpen, bijvoorbeeld door middel van een voorafgaande betaling van een gering geldbedrag.
 • 3. Het controleren van nieuwe wetgeving op eventuele omissies of complicaties.