Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Concurrentiebeding ZZP

Hier ziet u een voorbeeld van hoe NuRecht advies geeft:

Geachte heer/ mevrouw,

Wij hebben uw e-mail ontvangen. Een aantal aspecten zijn van belang om uw vragen te beantwoorden. Deze zal ik onderstaand kort toelichten.

In de eerste plaats is het van belang om na te gaan of het non-concurrentiebeding in het arbeidscontract is opgenomen. En daarmee of het dus in elk geval schriftelijk is overeengekomen. Ook is het enkel geldig als u op dat moment meerderjarig was. Is dat niet het geval, dan hoor ik dit graag van u. Ik ga er bij de beantwoording dus vanuit dat het non-concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen (in het contract) en dat u dat hebt ondertekend.

Een ander belangrijk punt is of het non-concurrentiebeding in al deze drie contracten is opgenomen. Dat moet u dus nakijken. Zou het bijvoorbeeld enkel in het laatste contract zijn opgenomen en door u dus zijn aanvaard, dan kan dit in uw voordeel werken als het aankomt op een ‘belangenafweging’ (zie onder).

In beginsel bent u gebonden aan het non-concurrentiebeding, ook wanneer u voor zichzelf gaat beginnen. In 2009 oordeelde het Gerechtshof te Den Haag bijvoorbeeld dat dit ook het geval is wanneer men een eigen bedrijf zou oprichten dat concurrerend kan zijn. http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BK0398

U geeft aan dat het beding betrekking heeft op concurrentie in een ‘VERGELIJKBARE functie’ binnen een jaar binnen een straal van 25 km, maar dat uw huidige werk feitelijk niet regiogebonden is. Immers wordt het gehele land door de webshop voorzien. Dat wekt de indruk dat uw werkgever wellicht een standaard arbeidsovereenkomst heeft gehanteerd, waarin dit non-concurrentiebeding staat opgenomen, zonder dat dit feitelijk op de daadwerkelijke situatie werd afgestemd. Dat roept allereerst de vraag op of hij u hieraan zal willen houden?

Als u zekerheid wilt hebben over het feit of u gebonden bent aan het non-concurrentiebeding, dan kunt u altijd de rechter daarover om een uitspraak vragen. Die zal dan kijken naar de belangen die u hebt bij het kunnen uitvoeren van uw nieuwe baan, en de belangen van de werkgever dat deze concurrerend zijn. De rechter zal dan een belangenafweging maken. Daarbij wordt gekeken naar de duur van het beding, de straal waarbinnen het geldt, welke belangen zwaarder wegen, of u zicht hebt op ander werk, of dit gemakkelijk is te krijgen, hoelang u eventueel recht hebt op WW etc.

De afgebakende periode van een jaar is doorgaans redelijk. Maar in uw situatie wordt uw contract niet verlengd, waardoor u feitelijk door toedoen van uw werkgever zonder werk komt te zitten. Dat zal mogelijk in uw voordeel uitwerken bij deze belangenafweging van de rechter. Echter, het gaat er daarbij niet alleen om of u een groter belang hebt bij het ongestoord kunnen werken in uw nieuwe baan, maar of u door het concurrentiebeding onredelijk wordt benadeeld. Dat kan dus van zeer veel factoren afhangen. Zo noemde ik al enkele factoren hierboven, maar ook kan worden gedacht aan de reden waarom u geen vaste aanstelling krijgt. Wanneer uw manier van werken bijvoorbeeld te wensen zou overlaten, dan is dat weer een factor die in het voordeel van de werkgever zou kunnen uitwerken. Andersom pleit het in uw voordeel als u juist geen verwijt valt te maken, maar de werkgever u simpelweg geen vast contract wil geven. In een soortgelijk geval oordeelde de rechter in Den Bosch dat een non-concurrentiebeding onevenredig hard kan uitvallen voor en werknemer, wanneer hij geen contractsverlenging krijgt. http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV2272

In de praktijk gaan rechters er vaak vanuit dat een werkgever een groot belang heeft bij een non-concurrentiebeding. De rechter zou ook de boete van het beding kunnen matigen, maar dat wordt niet zomaar gedaan. Het komt er dus op aan hoe groot uw belang is en of het beding daardoor voor u zeer onredelijk uitwerkt. In uw situatie zijn er een aantal aanknopingspunten te vinden die daarvoor lijken te pleiten, maar daartegenover staat het belang van uw werkgever. De vraag is in zoverre niet met één enkel antwoord te beantwoorden.

Conclusie:
Enerzijds zijn er een aantal punten die in uw voordeel lijken te zullen werken. Daarnaast lijkt het om een algemeen geformuleerd non-concurrentiebeding te gaan, dat misschien minder goed van toepassing is op een webshop. Daarnaast is het de vraag of uw werkgever u zal willen houden aan dit beding. Indien u een goede verstandhouding hebt met uw werkgever, dan zou u daarnaar wellicht ook kunnen informeren. Maar het kan ook zijn dat u daarmee juist ‘slapende honden’ wakker maakt. Uw werkgever is immers – voor zover ik dat nu lees – nog niet op de hoogte van uw voornemen. Of u hem dit kunt vragen, kunt u wellicht het beste zelf inschatten, nu u de persoon in kwestie kent en weet wat de verstandhouding is.

U zou dus enerzijds kunnen nagaan of uw werkgever u wil houden aan dit beding. Ook zou u van start kunnen gaan en kijken of hij uiteindelijk een beroep zal doen op het beding. Maar dan hangt dus een eventuele boete/ rechtszaak boven uw hoofd. Hoe hoog de boete is hebt u niet aangegeven, dus dat zal mede van belang zijn voor die eventuele keuze.

Een andere mogelijkheid is dat u de rechter vraagt om zich over het non-concurrentiebeding uit te laten. Dan hebt u zekerheid, maar dat kost uiteraard het nodige. Als u overigens een laag inkomen hebt, dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een toevoeging en dan wordt een groot deel van deze kosten door de staat betaald. In dat geval kunt u zich het beste laten doorverwijzen door het Juridisch Loket, omdat u dan tevens een korting krijgt op de kosten die u zelf moet betalen (eigen bijdrage). Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben, dan kunt u die uiteraard ook inschakelen, maar dan was u wellicht niet bij ons gekomen.

Wat u ook zou kunnen doen is een gespecialiseerde advocaat in het arbeidsrecht eens vragen wat hij/zij van uw situatie vindt. Die zal wellicht vanuit de praktijk gemakkelijker een inschatting kunnen geven van uw kansen. Vaak kunt u ook eerst een kort gesprek hebben met een advocaat om uw situatie uit te leggen, zonder dat daarvoor kosten worden berekend. Maar dat hangt van de advocaat af. U kunt dat natuurlijk altijd eerst vragen.

Ik hoop u met deze toelichting op weg te hebben geholpen en dat de situatie voor u duidelijker is geworden. Een eenduidig antwoord kan ik – zoals u naar ik hoop hebt begrepen – niet geven, omdat dit erg afhangt van alle omstandigheden van uw specifieke geval. Mocht u nog verdere vragen hebben, dan vernemen wij dit graag. Wij wensen u verder succes met uw plannen. 

Wij hopen u goed van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dit  graag.


Stel je vraag