Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Geopende verpakking terugsturen

Hier ziet u een voorbeeld van hoe NuRecht advies geeft:

Geachte heer/ mevrouw,

Bedankt voor uw bericht. Uit uw vraag maak ik op dat u kennelijk een handelaar bent die op afstand zaken aan onder andere consumenten verkoopt en u wilt weten of het recht op herroeping (het terugsturen van het product) ook is toegestaan wanneer hiervan reeds een beetje is gebruikt en/of het zegel is verbroken. Mocht dit niet juist zijn, dan horen wij dit graag.

Inleidende bepalingen:

Op grond van artikel 7:46d BW hebben consumenten het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit recht komt alleen consumenten toe (art. 7:46a onder b BW) en het moet dus gaan om een koopovereenkomst op afstand: "de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand" (art. 7:46a onder a BW).

Verder heeft u als verkoper de verplichting om duidelijke informatie te verstrekken omtrent dit recht op herroeping, namelijk (art. 7:46c BW):

"1. Tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens worden verstrekt, waarvan het commerciële oogmerk ondubbelzinnig moet blijken:

        a. de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van de verkoper;
        b. de belangrijkste kenmerken van de zaak;
        c. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;
        d. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;
        e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
        f. het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig de artikelen 46d lid 1 en 46e;
        g. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;
        h. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
        i. voor zover van toepassing, in geval van een koop op afstand die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken: de minimale duur van de overeenkomst.

2. Tijdig bij de nakoming van de koop op afstand en, voor zover het niet aan derden af te leveren zaken betreft, uiterlijk bij de aflevering, moeten aan de koper op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk of, voor zover het de in de onderdelen a en c-e bedoelde gegevens betreft, op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, de volgende gegevens worden verstrekt, behoudens voor zover zulks reeds is geschied voordat de koop op afstand werd gesloten:

        a. de gegevens, bedoeld in de onderdelen a-f van lid 1;
        b. de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding overeenkomstig de artikelen 46d lid 1 en 46e lid 2;
        c. het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper een klacht kan indienen;
        d. voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en omtrent in het kader van de koop op afstand aangeboden diensten;
        e. indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst."

In het voorgaande blijkt dat consumenten dus het recht hebben om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden gedurende 7 dagen. Maar dit recht hebben consumenten niet wanneer het gaat om de koop op afstand (art. 7:46d lid 3BW):

    a. van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;
    b. van zaken die:
        1°. zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
        2°. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
        3°. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
        4°. snel kunnen bederven of verouderen;
    c. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
    d. van kranten en tijdschriften.

In uw geval:

U geeft aan dat u wilt weten hoe het zit wanneer een consument een product wil terugsturen (aangenomen binnen de termijn), maar daarvan reeds een klein beetje heeft gebuikt om het uit te proberen en waarbij de verzegeling is verbroken. Het antwoord op die vraag volgt niet geheel letterlijk uit de aangehaalde wetsartikelen.

Onlangs is vanuit Europees verband de Richtlijn consumentenrechten tot stand gekomen, die onder andere het recht op herroeping verder heeft omschreven. Als gevolg hiervan zullen de regels ook in Nederland worden aangescherpt (beoogd met ingang van 13 juni 2014). Zo zal de informatieplicht voor verkopers worden aangescherpt en zal ook de termijn waarbinnen consumenten de overeenkomst kunnen ontbinden verlengen tot 14 dagen.

Ten behoeve van deze nieuwe ontwikkelingen is deze richtlijn in het parlement besproken en uit de memorie van toelichting volgt een mooie samenvatting die - voor zover wij dat hebben opgemaakt - op uw vraag ziet. Hoever strekt het recht van consumenten in dezen?

"Als uitgangspunt geldt dat de consument, om de aard, de kenmerken en de werking van de zaken te controleren, deze slechts op dezelfde manier mag hanteren en inspecteren als hij dat in een winkel zou mogen doen(overweging 47 van de richtlijn). Een kledingstuk passen is bijvoorbeeld toegestaan. Wordt een kledingstuk, zoals een rokkostuum, langer gedragen (bijvoorbeeld op een gala), dan gaat dit verder dan noodzakelijk en zal de consument aansprakelijk zijn voor de waardevermindering.

De richtlijn voorziet nadrukkelijk niet in de mogelijkheid om het ontbindingsrecht bij verkeerd gebruik van de geleverde zaak te laten vervallen. Uit overweging 47 van de richtlijn volgt verder dat «de verplichtingen van de consument bij herroeping [...] de consument niet [mogen] ontmoedigen zijn herroepingsrecht uit te oefenen».

In bepaalde gevallen is het daarom mogelijk dat een zaak in waarde vermindert, maar dat deze vermindering toch voor rekening van de handelaar blijft. Gedacht kan worden aan het geval dat een consument via internet een computer koopt. Zet de consument deze computer aan waardoor automatisch allerlei software wordt geïnstalleerd die zich aan de gebruiker aanpast, dan zal doorgaans de waarde van de computer verminderen: om de computer opnieuw te verkopen zal de software opnieuw geïnstalleerd moeten worden. Het begrip «slechts» drukt voorts uit dat zowel de grond als de omvang van de aansprakelijkheid beperkt is." (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 520, nr. 3, p. 45-46).

Wat uit deze toelichting (die in grote lijnen gelijk is aan de huidige situatie) valt op te maken, is dat consumenten dus feitelijk dezelfde rechten hebben om het product te beoordelen, als wanneer zij het product in een winkel zouden kopen. Met andere woorden: een kledingstuk kan worden gepast, maar niet gedragen en een parfumflesje dat verzegeld is mag in beginsel niet na het te openen worden teruggezonden, wil men van herroeping kunnen spreken. Immers, bij een parfumerie mag men in de winkel evenmin de verpakking openen. Daartoe staan immers juist veelal testers opgesteld.

Wij weten niet om welk product het in uw geval gaat, maar wellicht is het antwoord dus het gemakkelijkst te vinden door te kijken welke rechten de consument doorgaans in een winkel zou hebben om dit soort producten te beoordelen, alvorens het te kopen.

Wij hopen u goed van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dit  graag.


Stel je vraag