Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Strafblad

Hier ziet u een voorbeeld van hoe NuRecht advies geeft:


Geachte heer/ mevrouw,

Bedankt voor uw mail aan NuRecht. In uw mail schrijft u dat u een boete heeft gekregen van € 90,- voor openbare dronkenschap en u vraagt zich nu af of u hierdoor en strafblad heeft. Die vraag zullen wij onderstaand beantwoorden.

De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en in het verlengde daarvan artikel 3 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens bepaalt:

“Met betrekking tot overtredingen worden als justitiële gegevens aangemerkt:

a. de in de artikelen 6 en 7, eerste lid, vermelde gegevens van zaken waarin het openbaar ministerie een beslissing tot afdoening van de zaak heeft genomen met uitzondering van de beslissing tot uitvaardiging van een strafbeschikking waarin uitsluitend een geldboete wordt opgelegd die minder dan € 100,– beloopt alsmede de beslissing tot niet verdere vervolging van de zaak, tenzij voorwaarden zijn gesteld aan laatstgenoemde beslissing;

b. de in de artikelen 6 en 7, eerste lid, vermelde gegevens van zaken waarin de rechter een al dan niet herroepelijke beslissing heeft genomen voorzover een taakstraf of een vrijheidsstraf, anders dan vervangende, is opgelegd of een geldboete van minimaal € 100,– alsmede de zaken waarin een bijkomende straf is opgelegd.”

In beginsel zou dit gegeven dus niet worden opgenomen nu de boete lager is dan € 90.- Een uitzondering vormt echter nog art. 4, namelijk:

“1. In afwijking van artikel 3 worden met betrekking tot de in het tweede lid genoemde overtredingen als justitiële gegevens aangemerkt de in de artikelen 6 en 7 vermelde gegevens van zaken waarvan het proces-verbaal door het openbaar ministerie in behandeling is genomen.”

En dan volgt een opsomming van artikelen en afdelingen in het tweede lid. In uw geval gaat het om art. 453 Sr (openbare dronkenschap) en dit artikel staat in Titel 6 van het Derde Boek van het Wetboek van Strafrecht, welke laatste titel in de lijst is opgenomen (lid 2 onder d). Daarvan wordt dus in beginsel een aantekening opgenomen. Indien u hiervan zekerheid wilt hebben, dan kunt u verzoeken om inzage van deze gegevens: http://www.justid.nl/index/inzage/

Wij hopen u goed van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dit  graag.


Stel je vraag