Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 20-02-15 02:08:10

shamilla
Gebruikers
Geregistreerd: 20-02-15
Posts: 1

opzeggen huur bedrijfsruimte

Ik had een vraag over mijn huurcontract. Het gaat om een bedrijfsruimte. Ik ben nu 3 maanden te laat met het opzeggen. Waardoor de cobtract 5 jaar is verlengd. Maar ik vraag me af of er een tussentijdseopzegging mogelijk is? Dat ik het nu opzeg en dat het volgend jaar maar beeindigt? Alvast bedankt als iemand een reactie heeft.

Offline

#2 20-02-15 10:44:41

Henk Toorn
Gebruikers
Geregistreerd: 19-02-15
Posts: 8

Re: opzeggen huur bedrijfsruimte

In beginsel is dit niet mogelijk. Aangezien het kennelijk gaat om een huurovereenkomst ex art. 7:290 BW geldt (art. 7:293 BW):

'1. De overeenkomst die voor vijf jaar geldt, en de overeenkomst die is aangegaan voor een termijn langer dan vijf jaar, maar korter dan tien jaar, kunnen tegen het einde van de termijn en tegen het einde van de in artikel 292 lid 2 bedoelde tweede termijn door ieder van de partijen worden opgezegd. Artikel 228 lid 1 en lid 2, eerste zin, is niet van toepassing.

2. De opzegging moet geschieden bij exploot of bij aangetekende brief. De termijn van opzegging bedraagt tenminste een jaar.

3. Geen opzegging is vereist, indien de beëindiging geschiedt met wederzijds goedvinden, nadat de huurovereenkomst is totstandgekomen.'

Uit uw contract lijkt te volgen dat dit het eerste huurcontract is dat werd ondertekend en dat dus nog niet de termijn van 10 jaar aan de orde is. Dan is het in beginsel enkel mogelijk om tegen het einde van de termijn op te zeggen met een opzegtermijn van ten minste 12 maanden, zoals dit ook in het contract is voorgeschreven.

In héél uitzonderlijke gevallen zou de rechter een uitzondering kunnen maken, maar dan moet het dus om heel bijzondere gevallen gaan: 'onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten'

In 99 van de 100 gevallen zal dat waarschijnlijk niet aan de orde zijn. Wel is het uiteraard zo dat de verhuurder niet mag tekortschieten in zijn verplichtingen. Mocht dat het geval zijn, dan zou dat eventueel een aanleiding kunnen geven tot tussentijdse beëindiging.

Indien u dus de huurovereenkomst tussentijds wil beëindigen, dan gelden daarvoor de regels van het contract en het bovenstaande. Wel kunt u natuurlijk de verhuurder vragen om zijn instemming om tussentijds te beëindigen, want dan is geen opzegging noodzakelijk (art. 7:293 lid 3 BW).

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB