Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 09-07-15 19:44:46

AD88
Gebruikers
Geregistreerd: 09-07-15
Posts: 1

Geleden schade door onrechtmatige daad hond

Hallo,

Ik loop vast in onderstaande situatie, ik hoop op deze manier (bruikbaar) juridisch advies te krijgen:

Een aantal maanden geleden is mijn kat doodgebeten in een achtertuin door een hond. De Dierenambulance heeft mij de gegevens gegeven van de eigenaar van de hond.
De dierenambulance heeft gelijk aangegeven aan de eigenaren dat zij (deels) aansprakelijk zijn voor de gemaakte kosten die ik zou moeten maken. Deze kosten bedragen 144,50 euro, dit zijn de transportkosten en de crematiekosten. Na een aantal dagen heb ik contact gezocht met de eigenaar. Zij gaven aan dat wij hen moesten mailen waarom wij hen aansprakelijk stelden en om wat voor bedrag het ging zodat zij dit door konden sturen naar hun (WA)verzekering.
Ik heb hen vervolgens d.m.v. een e-mail aansprakelijk gesteld wegens de onrechtmatige daad van hun hond en ik heb hen een uiterste betaaldatum gegeven (8 werkdagen).
Nadat ik na 3 weken nog geen reactie had gekregen heb ik hen nogmaals gemaild. Na 2 weken had ik nog steeds geen enkele reactie gekregen van hen of hun verzekering. Ook een telefoontje naar de eigenaren is op niets uitgekomen. Ik moest maar wachten op hun verzekering.
Ondertussen heb ik contact gezocht met mijn rechtsbijstandverzekering maar omdat het bedrag lager is dan 150 euro kunnen zij niets voor mij doen. Ook een belletje naar het juridisch loket heeft mij niet kunnen helpen, zij kunnen mij geen concreet advies geven over de vervolgstappen wat ik kan doen. Wel begon het juridisch loket over dat ik aan kon geven aan de rechtsbijstandverzekering dat ik emotionele schade heb geleden om op deze manier boven het bedrag van 150 euro te komen.
Ik heb daarom nogmaals contact gezocht met de eigenaren van de hond, hierop kreeg ik de reactie dat zij het gezeur zat beginnen te worden.
Hierop maak ik uit dat zij nooit haar verzekering heeft ingeschakeld en dus ook niet van plan is te betalen voor de door mij gemaakte kosten.
Wat kan ik in deze situatie doen? Kan ik haar bv. rente gaan berekenen om op deze manier toch gebruik te kunnen maken van mijn rechtsbijstandverzekering?

Offline

#2 09-07-15 23:22:52

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Geleden schade door onrechtmatige daad hond

Hoi, een naar verhaal... ben zelf een echte poezenliefhebber en kan me voorstellen dat dit best aankomt. Ook dat je denkt aan immateriële schadevergoeding, maar dat gaat hem niet worden, ben ik bang. Idioot advies ook van het Juridisch Loket, als je het mij vraagt....

Om immateriele schadevergoeding te kunnen vorderen, moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Smartengeld wordt in Nederland niet zomaar toegekend.  Artikel 6:106 BW bepaalt namelijk:

1. Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;

b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;

c. indien het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overledene en toegebracht is aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, mits de aantasting plaatsvond op een wijze die de overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede naam.

2. Het recht op een vergoeding, als in het vorige lid bedoeld, is niet vatbaar voor overgang en beslag, tenzij het bij overeenkomst is vastgelegd of ter zake een vordering in rechte is ingesteld. Voor overgang onder algemene titel is voldoende dat de gerechtigde aan de wederpartij heeft medegedeeld op de vergoeding aanspraak te maken.

Dus of je moet aantonen dat de aansprakelijke persoon (de buurman) dit doel had (bijvoorbeeld het aanhitsen van het dier: "pak die poes, Astor!") of wanneer je lichamelijk letsel hebt opgelopen. Aantasting van de overledene zijn naam kan buiten beschouwing blijven, ook aantasting in de goede naam en dan blijft over: "op andere wijze in zijn persoon is aangetast". In de praktijk komt het er dan op neer dat je door het verlies van de poes zodanig in emotionele nood bent komen te verkeren, dan je daarvoor inmiddels een psychiater hebt bezocht... (zie: HR 22 februari 2002, NJ  2002, 240 - Shockschade en HR 2 mei 1997, NJ 1997, 662 - Kip en Sloetjes/Rabobank). Een enkel gevoel van 'onbehagen' is in elk geval niet voldoende om smartengeld te kunnen vorderen c.q. immateriële schadevergoeding (zie bijvoorbeeld: HR 13 januari 1995, NJ  1997, 336 - Ontvanger/ Bos).

En.... het lijkt mij dat je zou mogen verwachten dat ook de mensen die bij het Juridisch Loket werken dat tenminste zouden moeten weten sad Om het nog even te illustreren:

"Gelet op het vorenstaande is van onrechtmatig handelen van [gedaagden] onvoldoende gebleken. Reeds daarop strandt de gevorderde immateriële schadevergoeding. Maar ook al zouden [gedaagden] op enigerlei wijze onrechtmatig hebben gehandeld jegens [eiser], dan nog is naar het oordeel van de kantonrechter voor immateriële schadevergoeding geen plaats, nu [eiser] ook onvoldoende heeft gesteld om te kunnen oordelen dat er sprake is van een aantasting in zijn persoon, welke op de voet van artikel 6:106 BW een vergoeding voor geleden immateriële schade zou rechtvaardigen. Ten slotte overweegt de kantonrechter dat, anders dan door [eiser] is gevorderd, het in rechte afdwingen van (schriftelijke) excuses niet mogelijk is. Het al dan niet aanbieden van excuses aan een ander is een hoogstpersoonlijke (morele) keuze, waartoe niemand kan worden verplicht. Dat zou ook afdoen aan de waarde van de excuses." (zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien … 11:BT2357).

Maar dan nu het goede nieuws:

De kosten bedragen 144,50 euro, zoals je aangeeft, dus net onder de grens van 150,-. Dat zou natuurlijk heel jammer zijn... In de meeste polisvoorwaarden is zo'n grens opgenomen. Ik pak er een willekeurige uit, zij het dat het hier om iets andere bedragen gaat:

"Geen rechten aan deze verzekeringkunnen worden ontleend indien het financiële belang van de verzekerdeminder dan €225,- bedraagt of minder dan €75,- indien het belang verband houdt met het houden/
besturen van motorrijtuigen. Deze franchise geldt niet voor strafrechtsbijstand en juridische adviezen."

Maar ik neem aan dat de poes zelf ook waarde had? In het recht worden huisdieren gezien als 'zaken' ofwel (zou je kunnen zeggen - zoals vroeger) goederen die een waarde hebben. Als de poes is doodgebeten, dan ben je dus ook de waarde van de poes kwijt en het zou mij heel erg verbazen indien een gemiddelde poes minder dan 5,50 euro zou kosten.... Op marktplaats lopen de prijzen al snel uiteen tot ca. 100.- euro of meer!

Het verlies van de poes moet je dus m.i. meerekenen in het schadebedrag en dat melden aan de rechtsbijstandverzekeraar. En wil die nog niets doen, dan is er altijd nog zoiets als een geschillenregeling. Wat houdt de geschillenregeling in? Ik pak weer een willekeurige uit de polisvoorwaarden:

"artikel 29 geschillenregeling SRK

29.1 gedragslijn bij verschil van mening tussen het SRK en de verzekerde over de regeling van het geschil waarvoor een beroep op deze verzekering is gedaan. De verzekerde kan een beroep doen op de onderstaande geschillenregeling als hij/zij het niet eens is met de mededeling van het SRK, dat conform artikel 9.2 van de voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren geen redelijke kans aanwezig is het beoogde resultaat te bereiken of als hij/zij het niet eens is met de wijze van juridische aanpak van de zaak. De verzekerde dient in dat geval schriftelijk aan het SRK op basis van voor het SRK bekende feiten en omstandigheden te motiveren waarom hij/zij het niet eens is met het SRK.

De geschillenregeling omvat het volgende
a het SRK verzoekt een in Nederland ingeschreven advocaat, voor zover deze niet in dienstbetrekking staat tot het SRK, juridisch advies uit te brengen over de vraag of een verdere behandeling van de zaak een
redelijke kans heeft het beoogde resultaat te bereiken, dan wel of de juridische aanpak van de zaak al dan niet de juiste is. De advocaat betrekt hierbij de standpunten van zowel het SRK als de verzekerde.

b de verzekerde heeft hierbij het recht van vrije advocatenkeuze. Indien de verzekerde geen advocaat van eigen keuze heeft, overlegt
het SRK met de verzekerde welke advocaat gevraagd zal worden het juridisch advies uit te brengen.

c het SRK draagt zorg voor het toezenden van het dossier aan de gekozen advocaat, teneinde deze in staat te stellen het juridisch advies uit te brengen

d het uitgebrachte advies is voor het SRK bindend

e het SRK betaalt de kosten van dit juridisch advies

f deelt de advocaat de mening van de verzekerde, dan kan het SRK de zaak volgens het uitgebrachte advies verder behandelen. Behandelt het SRK verder niet zelf, dan heeft verzekerde de vrije keuze wie de zaak verder volgens het uitgebrachte advies zal behandelen. De in het kader van deze geschillenregeling ingeschakelde advocaat of een kantoorgenoot van hem/haar mag de zaak verder niet behandelen. Het SRK verstrekt voor de verdere behandeling schriftelijk opdracht.

g deelt de advocaat de mening van het SRK, dan kan de verzekerde de zaak tot zich trekken en op eigen kosten voortzetten. Indien uit de definitieve uitslag van de zaak - die de verzekerde verplicht is binnen
één maand nadat uitspraak is gedaan aan het SRK te zenden - blijkt dat het beoogde resultaat geheel werd bereikt, zal het SRK alsnog de gemaakte kosten, conform artikel 10 van de voorwaarden
Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren, vergoeden. Indien het beoogde resultaat slechts gedeeltelijk werd bereikt, zal het SRK deze kosten in verhouding tot het in de procedure behaalde
resultaat vergoeden.

h de verzekerde kan geen beroep doen op de geschillenregeling als met goedkeuring van verzekerde door het SRK reeds een advocaat, voor zover deze niet in dienstbetrekking staat van het SRK, of een andere rechtens bevoegde deskundige, is ingeschakeld voor de behandeling van de zaak, of een advocaat reeds een advies in het kader van de geschillenregeling voor het geschil heeft uitgebracht.
29.2 gedragslijn bij verschil van mening over het wel of niet verlenen van dekking. De verzekeringnemer kan een rechtsvordering tegen het SRK instellen indien het SRK meent dat de gebeurtenisgeen aanleiding geeft om rechten aan deze verzekering te ontlenen. Indien de rechter de verzekeringnemer in het gelijk stelt, zal het SRK de redelijkerwijs gemaakte kosten, conform artikel 10 van de voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren, vergoeden.

Mijn ervaring is dat een rechtsbijstandverzekeraar - zeker in een geval als dit, waar het om geringe kosten gaat (!) - de zaak dan zal afkopen. Immers, een rechtszaak kost al snel het tienvoudige.... Dat afkopen staat ook in de voorwaarden doorgaans:

22.1 Het SRK is gerechtigd in plaats van (verdere) rechtsbijstand te verlenen, de verzekerde een bedrag aan te bieden ter grootte van
het financieel belang.

22.2 De rechten die ter zake van deze gebeurtenis voor de verzekerde voortvloeien uit de verzekering, komen na de betaling van het bedrag te vervallen.

Conclusie:

Laat de rechtsbijstandverzekering weten dat de poes ook een waarde heeft, en kijk wat een vergelijkbare poes zou kosten, of dien eventueel de nota in van toen hij werd aangeschaft. Komt dat bedrag uit boven de 5,50 euro, dan zit je boven de franchise en zal de verzekering iets moeten doen, daar ben je immers voor verzekerd. En willen ze dat dan nog niet, geef dan aan dat je een beroep doet op de geschillenregeling. Het zou m.i. heel raar moeten lopen als ze je in de tussentijd niet gewoon de schade vergoeden smile

Maar! Laat het even weten hoe het afloopt! Ik ben erg benieuwd!

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB