Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 13-05-15 14:06:18

Hans Smedema
Gebruikers
Geregistreerd: 13-05-15
Posts: 3

Raad voor de Rechtsbijstand, geen code bij gevecht tegen de Staat!

Bij gevechten tegen de Staat der Nederlanden zelf, zoals Fred Spijkers, Willem Oltmans, en vele anderen, blijkt dat de RvR geen code daarvoor heeft.
In mijn geval ben ik al sinds 2000 in gevecht met de Staat, waar ik pas rond 2007 achter kwam wegens de doofpot die men daar standaard toepast op kosten van de argeloze belastingbetalers.

Onze kosten bedroegen een 20.000 euro aan advocaten die blijkbaar niets mogen doen, want er blijkt geen enkele verdediging te worden toegestaan. Zelfs mr. A. (Bram) Moszkowicz kreeg geen enkel doodsimpel dna-testje wat mijn zaak in één klap bewijst, of getuigen a decharge voor elkaar bij hoger beroep Hof Arnhem ondanks betalen 10.000 euro in 2011/12.

Mij is het doen van aangifte verboden, maar discriminerend mogen de daders die ik woedend na 7 jaar eindelijk openlijk op mijn blog beschuldig, wel tegen mij aangifte doen. Maar zonder recht op enige verdediging ben je bij voorbaat kansloos.
Sinds 2004 geen enkele advocaat bereid gevonden om mij in de hoofdzaak(ernstige zedenzaak/doofpot staat/staatsveiligheid) bij te staan. De zaak is zo ongelofelijk, dat maar weinigen het kunnen geloven. Dus sinds 2004 alle juridische zaken maar zelf uitgevoerd, wat slecht is en mij bijna kansloos maakt. Vele tientallen kantoren weigeren gewoon. Traumatisch om steeds maar weer opnieuw dat te moeten proberen.

Dus kun je ook geen code voor ernstige zedenzaak gebruiken bij de RvR omdat alleen een slachtoffer advocaat dat kan aanvragen. En als je die niet hebt is dat dus onmogelijk. Het blijkt dat advocaten niet mogen meewerken aan verdediging? Ook de rechters weigerden iedere verdediging!

Wel kreeg ik voor weer een nieuw smaad/belediging zaak op 28 april 2015 politierechter rechtbank Leeuwarden onverwacht een advocaat op toevoeging:

S040 misdrijven, eerste aanleg enkelvoudig.

Maar moet dus toch weer een 770, of na peiljaarverlegging rond 600 euro bij betalen. Deze advocaat liep direct weg bij aanvang zitting politierechter, en ik moet dus nu weer een advocaat proberen te krijgen nadat ik om aanhouding had gevraagd. Dan dus weer een 600 euro betalen? Zaak gaat om miljoenen aan schadevergoedingen, en dan nog de boek en filmrechten. Dus achteraf(!) kan vorstelijk tonnen betaald worden. Dit is zonder overdrijving het misdrijf van de eeuw!

Van succesvol zakenman op hoog niveau volledig kapot gemaakt. Zowel mentaal als financieel. En na 15 jaar is mijn inkomen van 140.000 euro terug naar AOW met een paar honderd euro pensioen. Onze pensioenpot van 250.000 euro is in die tijd opgegaan aan onderzoek detective buro's, advocaten, aanvragen politiek asiel Amerika 2x, leven in twee landen omdat ik in Nederland vogelvrij ben, etc...
Wij gaan binnenkort failliet, want de belastingschulden gaan oplopen. Ik vertrek per 1 juni (weer)naar Spanje, iets veiliger en kon ik wel goedkoop direct een appartement huren, en ben dan net gescheiden op grond van fraude en bedrog. Op mijn AOW is voor 310/mnd beslag gelegd voor boete 6800 euro te betalen aan de daders, terwijl bij wel verdediging ik zou zijn vrijgesproken en de daders natuurlijk vervolgd. Dus nota bene op grond van fraude. Maar zonder advocaat en recht op verdediging, niets tegen te doen. Twee keer politiek asiel gevraagd en 6,5 maand, 2,5 maand in detentie gezeten. Huiveringwekkend, en nog een maand onschuldig P.I. ter Apel(na 31 dagen pas direct vrijgelaten) door een corrupte politierechercheur die nu weer tegen mij een belediging zaak heeft. Volgen nog veel meer zaken, want ik blijf nu alles openlijk publiceren om meer zaken uit te lokken en daardoor wellicht deze doofpot op te blazen.

Heb dus een bezwaar ingediend bij de RvR en hun gevraagd om naar deze zaak te kijken en mij alsnog volledige kosteloze rechtsbijstand te verstrekken. En een speciale code te maken voor gevechten tegen de Staat der Nederlanden zelf!

1 Hoe kijken juristen hier tegen aan? Dus speciale verzamel code voor doofpot/gevecht tegen staat zelf?

2 Wie weet hoe het zit bij staatsveiligheid zogenaamd in het geding? Kunnen advocaten dan nog wel eerlijk handelen? Waarom is mij dat dan niet gewoon vooraf verteld? Grond voor direct asiel tegen Nederland!

3 Idem zijn rechters wel onafhankelijk bij staatsveiligheid? Eed aan het Koninklijk huis/grondwet? Geen enkele verdediging toegestaan en geen aangifte of onderzoek politie/OM.

4 wie weet een advocaat die wel deze hele groteske zaak aankan en aandurft? Wellicht alleen uit het buitenland? Lopen dus vele zaken door elkaar, dus meerdere specialismen nodig. Straf, slachtoffer, civiel, ?

Offline

#2 25-05-15 14:14:00

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Raad voor de Rechtsbijstand, geen code bij gevecht tegen de Staat!

Beste Hans,

Het klinkt inderdaad als een zeer omvangrijke casus die zich kennelijk op vele fronten afspeelt. Wat is hetgeen waar deze doofpot-affaire op ziet? Wat je zo schrijft zal op iedereen overkomen als een zeer akelige situatie. Als je van succesvol zakenman volledig kapot bent gemaakt, dan is dat natuurlijk iets om je niet bij neer te leggen wanneer dit kan worden toegeschreven aan andere partijen en/of onrechtmatig handelen van de overheid. Uit je omschrijving is mij zo niet duidelijk geworden wat het exacte verhaal is, maar dat zal ongetwijfeld zijn omdat het ook een lang verhaal is? (als ik het zo lees...). Graag wil ik (en vast ook anderen) met je meedenken, dus voel je vrij om hier verdere tekst en uitleg te geven.

Ik kan wel alvast ingaan op een van de dingen die je noemt, namelijk dat het je verboden zou zijn om aangifte te doen. Op welke manier is dat verboden? Dit klinkt namelijk als iets dat rechtens in beginsel niet mogelijk zou zijn. Ik zal dat even toelichten. Iedereen die kennis draagt van een begaan strafbaar feit heeft in beginsel het recht daarvan ingevolge artikel 161 aangifte te doen (https://www.nurecht.nl/Sv.html#TweedeBo … Artikel161). In eerste instantie laat het wettelijk kader geen ruimte voor een verbod op het doen van aangifte.

Op grond van artikel 163 Sv geschiedt de aangifte van enig strafbaar feit ‘mondeling of schriftelijk bij den bevoegden ambtenaar, hetzij door den aangever in persoon, hetzij door een ander, daartoe door hem van eene bijzondere schriftelijke volmacht voorzien’ (https://www.nurecht.nl/Sv.html#TweedeBo … Artikel163). Wel is het zo dat artikel 268 het doen van een lasterlijke aanklacht strafbaar stelt, maar dat betekent nog niet dat iemand verhinderd zou kunnen worden om een (al dan niet lasterlijke) aangifte of aanklacht te doen. Het wettelijke systeem gaat er dus vanuit dat iedereen altijd een aangifte kan doen, zelfs indien deze ‘lasterlijk’ of onwaar is, maar dat in dat laatste geval sprake is van een nieuw strafbaar feit, namelijk van een ‘valse aangifte’.

De Minister van Justitie heeft dit overigens ook duidelijk uiteengezet bij brief van 25 januari 2010 (Beantwoording Kamervragen over de handelwijze van de politie, in het bijzonder politie Brabant-Noord m.b.t. aangifte van strafbare – kenmerk: 5636952/09):

“Vragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de minister van Justitie over de handelwijze van de politie, in het bijzonder politie Brabant-Noord, met betrekking tot aangifte van strafbare feiten. (Ingezonden 30 november 2009)

1. Deelt u de mening dat de regeling ter zake van het doen van aangiften en klachten, zoals neergelegd in het Tweede Boek, Titel I, Vierde afdeeling van het Wetboek van Strafvordering (W.Sv.) (artikelen 160 t/m 166a) dient voor een goede en juiste rechtshandhaving in het algemeen en voor de rechtshandhaving ten behoeve van slachtoffers van geweldsmisdrijven in het bijzonder?
2. Deelt u de mening dat de regeling als bedoeld, maar dan specifiek als voorzien in artikel 161 W.Sv. (bevoegdheid tot aangifte aan eenieder die kennis draagt van een gepleegd misdrijf) en in artikel 163 W.Sv. (de wijze van het doen van aangifte), aan de lokale gezagsdragers geen ruimte laat om te beoordelen of zij een aangifte van een begaan misdrijf wel of niet zullen opnemen?
3. Deelt u de mening dat artikel 161 W.Sv. de mogelijkheid biedt dat een ieder die kennis draagt van een gepleegd misdrijf aangifte daarvan kan doen en dat dit recht niet beperkt is tot het slachtoffer zelf?
4. Deelt u de mening dat de wet expliciet de mogelijkheid laat dat er door anderen dan de aangever aangifte gedaan kan worden van een misdrijf, mits die ander beschikt over een schriftelijke machtiging van de aangever (artikel 163 lid 1 W.Sv.) en dat deze mogelijkheid de rechtshandhaving dient althans kan dienen?
5. Bent u er mee bekend dat uw ministerie zelfs een stap verder gaat en burgers op de mogelijkheid attendeert om op anonieme basis aangifte te doen en aldus aanspoort tot een ruime interpretatie van artikel 161 W.Sv. (zie achtergrondinformatie)?
6. Deelt u de mening dat er een discretionaire bevoegdheid ter zake van het afzien van verdere vervolging bestaat, op welk besluit de belanghebbende een recht van beroep heeft als is voorzien in artikel 12 W.Sv. waarmee deze procedure van voldoende waarborgen is voorzien?
7. Deelt u de mening dat een lokaal politiekorps slechts de plicht heeft om een aangifte als bedoeld in vraag 1 t/m 4 op te nemen en daar geen discretionaire bevoegdheid heeft om te bepalen of zij wel of niet de aangifte zal opnemen en dat dit slechts in het geval van een anonieme aangifte mogelijk anders ligt?
8. Heeft u kennisgenomen van het bijgevoegde geval? (Tekst van de e-mail van een burger in den lande (geanonimiseerd, maar in het origineel in te zien), onderhands aan bewindspersoon verstrekt).
9. Bent u op grond van het voorgaande bereid om het Regiokorps Politie Brabant-Noord over deze kwestie aan te spreken en hen te instrueren de aangifte alsnog op te nemen? Bent u bereid interne regels op te doen stellen die voorkomen dat in de toekomst bij dit korps en bij andere korpsen zich een dergelijke situatie wederom kan voordoen?

Antwoord

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 26 januari 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1147
1. Ja, deze regeling dient een juiste en tijdige rechtshandhaving. Artikel 160 Wetboek van Strafvordering (Sv) ziet daarbij onder andere op misdrijven waardoor levensgevaar of de dood is veroorzaakt.
2. Ja, artikel 163, vijfde lid, Sv maakt duidelijk dat de daarin genoemde ambtenaren verplicht zijn de aangiften als bedoeld in de artikelen 160 tot en met 162 Sv te ontvangen.
3. Ja.
4. Ja.
5. Bij de mede door mij gesubsidieerde Stichting Meld Misdaad Anoniem (MMA) kunnen burgers anoniem melding doen van strafbare feiten. MMA toetst deze meldingen en geeft ze door aan onder andere de politie. Dergelijke meldingen leveren geen aangifte of getuigenverklaring op, maar kunnen wel als sturingsinformatie door de politie worden gebruikt. De stichting maakt op haar website (www.meldmisdaadanoniem) duidelijk dat bij MMA geen aangifte kan worden gedaan.
6. Ja.
7. Ja, met dien verstande dat voor het opnemen van een (deels) anonieme verklaring of aangifte moet worden gehandeld volgens de gelijknamige handleiding van het College van procureurs-generaal, die u wordt toegezonden als bijlage bij de brief inzake de toezeggingen gedaan over anonimiteit in het strafproces.
8. Ja.
9. Daartoe bestaat geen noodzaak. De aangifte van het slachtoffer is ter plaatse opgenomen op de dag van het plegen van het feit, te weten 2 juni 2009. De definitieve aangifte is vervolgens aan aangeefster toegezonden op 7 juli 2009. Mede op basis van deze aangifte is een verdachte aangehouden. Betrokkene is vervolgd en heeft op 8 januari jongstleden terechtgestaan voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank te Den Bosch.”

Laatst bewerkt door Rechtenforum (25-05-15 14:21:03)

Offline

#3 26-05-15 12:25:32

Hans Smedema
Gebruikers
Geregistreerd: 13-05-15
Posts: 3

Re: Raad voor de Rechtsbijstand, geen code bij gevecht tegen de Staat!

Dank voor je reactie!

Dat iedereen recht heeft op het doen van aangifte is mij natuurlijk bekend, maar het wordt doodsimpel door Politie Drachten, Politiechef Noord Oscar Dros, hoofd OvJ OM Leland Groningen en vele anderen, zoals burgemeesters verboden! Althans men neemt de aangifte niet officieel op met schriftelijke PV.
Wel bleek in 2000 dat na een onderzoekje door zedenrechtercheur Voshol politie Leeuwarden in opdracht Rotary-vriend en manager Politie Friesland Peter Slot, dat de eerdere files van de verkrachting van mijn weerloze vrouw op 12 januari 1991 in de garage van het Oranje Hotel te Leeuwarden, met nota bene getuigen(!), was verdwenen. Dat onderzoek in 1991 moest direct worden gestopt door mijn Rotary vriend mr. Ruud Rosingh destijds waarnemend Hoofd Officier Justitie Leeuwarden na naar Den Haag te zijn ontboden. Na zijn integere weigering werd hij direct tegen zijn wil overgeplaatst naar Zwolle. Wat de doofpot feitelijk al bewijst. Er werd ook geen(!) aangifte opgenomen! Onderzoek was verboden!
Hetzelfde vond plaats in 2004 bij zedenrechercheur Haye Bruinsma politie Drachten. Hij zond mijn documenten direct door naar OvJ Dyuinhoven, maar na 5 maanden wachten op toestemming Justitie Den Haag, werd het doen van onderzoek verboden en mocht Bruinsma tegen zijn wil(!) GEEN officieel PV opmaken!
Ook later is dat steeds zo gebleven. Vele zaken schriftelijk steeds gemeld, maar nooit een uitnodiging voor de aangifte en nooit een schriftelijk bewijs dus. Tientallen en NOOIT een gesprek zelfs met het OM! NOOIT. Ook niet vorig jaar na de diefstal en oplichting van 300.000 euro in Jalon Spanje, met alle daders bekend en meerdere getuigen! Er werd GEEN afspraak gemaakt en geen PV opgemaakt en zelf nooit weer iets van gehoord! Dit ook bij Minister Justitie Madrid opgegeven en nooit weer iets van gehoord.
Het geheel staat op mijn blog nl.smedema.com en als je googled Hans Smedema Drachten, sta ik nummer één. Relevantie hoog! Want veel betrokkenen gebruiken mijn hele gepubliceerde dossier als hun archief ook. Het lukt Justitie niet om mijn blog te verwijderen. Telegraaf en vele anderen zoals John van den Heuvel en Peter R. de Vries weigeren hierover te publiceren.
Alleen in Amerika(politiek asiel in 2009) werd onderzoek gedaan en mijn ongelofelijke verhaal grotendeels bewezen, maar niet genoeg bewijs betrokkenheid Nederlandse staat bij de doofpot. Logische want die ontkennen alles en alle bewijzen zijn vernietigd! Wat Voshol in 2000 al constateerde.
Dit is de grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis.

Waar gaat het om, is niet belangrijk. Maar om zedenzaak van verkrachtingen, mind control, en dissociatie (DIS), door zware mishandeling in 1972, of mijn vrouw met een extra emotionele persoonlijkheid. Maar medici werken mee aan de doofpot en omdat de misdrijven in de doofpot zijn gestopt  is er geen bewijs en dus is mijn weerloze vrouw sinds die tijd meerdere malen misbruikt, drie kinderen van verkrachters. Ikzelf werd al in 1972 heimelijk onvruchtbaar gemaakt, wat dor de doofpot voor mij verborgen werd gehouden. Dus mijn vrouw denkt nog steeds dat ik de vader ben. Eigen DNA-test werd vervalst, wat werd bevestigd in Amerika. Kinderen zijn NIET van mij.
Vergt te veel om mijn hele blog hier te herhalen.

Het gaat mij om de vragen boven genoemd.
Welke invloed heeft (zogenaamde) staatsveiligheid op advocaten en rechters!  Want hier wordt geen enkele verdediging toegestaan bij politierechter 2-9-2009 en Hof Arnhem ondanks mr. A. Bram Moszkowics en mr Arnoud Comans als advocaten. Dus schijn zittingen! Fraude.
Welke strafrecht advocaat durft het wel aan en loopt niet bij begin zitting al weg? En welke slachtoffer advocaat en welke civiele advocaat wil de 10 miljoen van de staat eisen?

Offline

#4 02-06-15 07:35:26

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Raad voor de Rechtsbijstand, geen code bij gevecht tegen de Staat!

Dag Hans,

Naar aanleiding van je bericht zie ik inderdaad dat je op je blog hierover zeer veel hebt geschreven. Het klinkt als een afschuwelijke zaak, ook al ken ik de feiten natuurlijk niet. Is er op je blog ook ergens een pagina waar het gehele verhaal chronologisch valt te lezen?

Offline

#5 22-06-15 20:25:10

Hans Smedema
Gebruikers
Geregistreerd: 13-05-15
Posts: 3

Re: Raad voor de Rechtsbijstand, geen code bij gevecht tegen de Staat!

Er zijn 250 Post en veel Pages. Page 1.2 Misdrijven chronologisch eggeft het hele verhaal. Maar pas op de uitleg staat daar ook onder 1.4 en meer.

http://nl.smedema.com/misdrijven-chronologisch/

Maar jullie ontwijken de vraag over advocaten bij staatsveiligheid.
Dus kan ik nu wel met zekerheid stellen dat jullie bij staatsveiligheid en zogenaamde staatsveiligheid op grond van fraude, dus ons als burgers laf in de steek laten.

Jullie moeten dat melden schriftelijk, zodat wij als argeloze burgers daarmee, buiten het laffe en corrupte Nederland direct politiek asiel kunnen aanvragen.

Nu heeft het ons 250.000 euro en 15 jaar van ons leven gekost!!

Erg laf!

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB