Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 23-07-15 08:07:08

Goldfinger
Gebruikers
Geregistreerd: 23-07-15
Posts: 1

Geen reactie op klaagschrift van advocaat.!

Beste forum leden,

Er is nu 3 maanden geleden huiszoeking gedaan bij ivm verdenking heling diefstal van bepaalde goederen
Hierbij zijn spullen in beslag genomen die wat mij betreft terug moeten omdat ze niks met deze zaak te maken hebben
Mijn advocaat heeft Direct na dat ik verhoord ben een klaagschrift ingediend hier word tot alsnog niet op gereageerd
Mijn advocaat heeft een termijn van 7 werkdagen ingesteld en stelt is zijn brief dat hij zich vrij acht mocht hier niet op gereageerd worden kan een advocaat dit en als hier niet op gereageerd word wat dan.? Iemand idee ben echt een leek wat dit soort zaken en ben benieuwd wat ik moet verwachten als vervolg op zijn brief ...????

Gr..

Offline

#2 08-10-15 18:56:01

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Geen reactie op klaagschrift van advocaat.!

Beste Goldfinger, (mooie naam wink

Het wetboek van strafvordering kent de mogelijkheid om een klaagschrift te richten tegen inbeslagname: Artikel 552a Sv:

1. De belanghebbenden kunnen zich schriftelijk beklagen over inbeslagneming, over het gebruik van in beslag genomen voorwerpen, over het uitblijven van een last tot teruggave, over het al dan niet toepassen van de in artikel 116, vierde lid, neergelegde bevoegdheid, over de vordering van gegevens, over de vordering medewerking te verlenen aan het ontsleutelen van gegevens, over de kennisneming of het gebruik van gegevens, vastgelegd tijdens een doorzoeking of op vordering verstrekt, over de kennisneming of het gebruik van gegevens, opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een geautomatiseerd werk en vastgelegd bij een onderzoek in zodanig werk, over de kennisneming of het gebruik van gegevens als bedoeld in de artikelen 100, 101 en 114, over de vordering gegevens te bewaren en beschikbaar te houden, alsmede over de ontoegankelijkmaking van gegevens, aangetroffen in een geautomatiseerd werk, bedoeld in artikel 125o, de opheffing van de desbetreffende maatregelen of het uitblijven van een last tot zodanige opheffing.

2. De belanghebbenden kunnen schriftelijk verzoeken om vernietiging van gegevens, vastgelegd tijdens een doorzoeking of op vordering verstrekt.

3. Het klaagschrift of het verzoek wordt zo spoedig mogelijk na de inbeslagneming van de voorwerpen of de kennisneming of ontoegankelijkmaking van de gegevens ingediend ter griffie van het gerecht in feitelijke aanleg, waarvoor de zaak wordt vervolgd of het laatst werd vervolgd. Het klaagschrift of het verzoek is niet ontvankelijk indien het is ingediend op een tijdstip waarop drie maanden zijn verstreken sedert de vervolgde zaak tot een einde is gekomen.

4. Indien een vervolging niet of nog niet is ingesteld wordt het klaagschrift of het verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee jaren na de inbeslagneming, kennisneming of ontoegankelijkmaking ingediend ter griffie van de rechtbank van het arrondissement, binnen hetwelk de inbeslagneming, kennisneming of ontoegankelijkmaking is geschied. De rechtbank is bevoegd tot afdoening tenzij de vervolging mocht zijn aangevangen voordat met de behandeling van het klaagschrift of het verzoek een aanvang kon worden gemaakt. In dat geval zendt de griffier het klaagschrift of het verzoek ter afdoening aan het gerecht, bedoeld in het vorige lid.

5. De griffier van het gerecht dat tot afdoening bevoegd is, zendt aan degene bij wie het voorwerp is in beslag genomen, indien hij noch de klager is, noch afstand van het voorwerp heeft gedaan, en zijn adres bekend is, onverwijld een afschrift van het klaagschrift en deelt hem mee dat hij zijnerzijds een klaagschrift kan indienen. Op last van de voorzitter van het gerecht stelt de griffier tevens andere belanghebbenden van het klaagschrift in kennis, hun de gelegenheid biedende hetzij zelf binnen een in de kennisgeving te vermelden termijn een klaagschrift in te dienen, betrekking hebbend op hetzelfde voorwerp of dezelfde gegevens, hetzij tijdens de behandeling van het klaagschrift te worden gehoord. In het laatste geval geldt de kennisgeving als oproeping.

6. De behandeling van het klaagschrift of het verzoek door de raadkamer vindt plaats in het openbaar.

7. Acht het gerecht het beklag of het verzoek gegrond, dan geeft het de daarmede overeenkomende last.

Om daarvan een voorbeeld te geven:

"Maatstaf bij de beoordeling van het onderhavige klaagschrift is of het belang van strafvordering zich verzet tegen teruggave van hetgeen bij klager in beslag is genomen. Nu beslag is gelegd op de voet van artikel 94 Sv is daarbij in dit geval van belang of het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, het voorwerp zal verbeurd verklaren of onttrekken aan het verkeer."

Zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien … :2013:3147

Van belang is dus in de eerste plaats om te weten op welke grond (welk artikel) deze goederen in beslag zijn genomen. Dat blijkt niet uit deze post.

Verder lees ik: "en stelt is zijn brief dat hij zich vrij acht mocht hier niet op gereageerd worden". Wat je hiermee bedoelt is niet meteen duidelijk, maar als je bedoelt dat de advocaat, op het moment dat er niets met het klaagschrift zou worden gedaan, zich vrij acht om de zaak daarna te laten voor wat het is, terwijl je het daarmee niet eens bent, dan zou je je daarover natuurlijk kunnen beklagen bij de desbetreffende advocaat. Doe dat dan wel schriftelijk, per e-mail bijvoorbeeld.

Mocht uw advocaat daar geen oor naar hebben, dan zou u een klacht kunnen indienen tegen de advocaat. Meer daarover kunt u hier lezen: https://www.advocatenorde.nl/189/consum … w-advocaat

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB