Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 Re: Uitkering » Kinderbijslag kind 16 » 21-04-15 18:51:06

Dit staat er in de Leerplichtwet:zie punt 2. Laatste gedeelte!

Kwalificatieplicht

Artikel 4a. Inschrijving

1. De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn verplicht te zorgen dat de jongere overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf staat ingeschreven als leerling of deelnemer bij een school of instelling die volledig dagonderwijs, een bij de wet geregelde combinatie van leren en werken, een onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 25a, derde lid, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 58a, derde lid, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs verzorgt en dat hij deze school of instelling na inschrijving geregeld bezoekt, als:
a. ten aanzien van de jongere de leerplicht, bedoeld in paragraaf 2 van deze wet is geëindigd, en
b. de jongere geen startkwalificatie heeft behaald.
2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet ten aanzien van jongeren die in het bezit zijn van een getuigschrift of een schooldiploma praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 29a van de Wet op het voortgezet onderwijs en jongeren die voortgezet speciaal onderwijs in het uitstroomprofiel, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b dan wel onderdeel c, van de Wet op de expertisecentra hebben gevolgd.

#2 Re: Uitkering » Kinderbijslag kind 16 » 21-04-15 18:25:06

Sorry voor de onduidelijkheid, maar ik wilde het zo kort mogelijk houden, helaas daardoor niet echt duidelijk dus. Mijn zoon gaat idd hier niet naar school (spec. Voortgezet onderwijs is hier niet)

Mijn kind heeft speciaal voortgezet onderwijs gevolgd in Ned. Tot ons vertrek naar Spanje i.v.m. Zeer moeilijk lerend, concentratieproblemen, ADHD diagnose, etc.
Zijn uitstroomprofiel was arbeidsmarktgericht.
(Onderdeel b/WEC)

Volgens de AKW en de WEC wet begrijp ik, dat zo een kind voor de wet dan automatisch vrijgesteld is van de Leerplichtwet EN kwalificatieplicht (zonder dat een Leerplichtambtenaar een vrijstelling hiervoor zou moeten afgeven)

De SVB zegt vandaag dat ze contact hebben gehad met de Leerplichtambtenaar waar hij in Ned. Onder viel en dat deze heeft aangegeven, dat ze geen vrijstelling af had gegeven als hij nog in Ned. had gewoond en daarom zegt de SVB dat hij geen recht heeft op Kinderbijslag.

SVB, wacht nu op een keuringsrapport van het UWV, want als hij 55% arbeidsongeschikt zou zijn, heeft hij WEL recht op kinderbijslag.

Ik zeg:
als hij volgens beide wetten (leerplichtwet en WEC) vrijgesteld is:
Waarom zou een Leerplichtambtenaar dan een vrijstelling af moeten geven?
Of heb ik het verkeerd begrepen en moet er tevens een vrijstelling afgegeven worden?

Bedankt voor uw antwoord en de genome moeite

#3 Uitkering » Kinderbijslag kind 16 » 03-04-15 11:59:08

Kaatjeka66
Reacties: 4

In maart 2014 verhuist naar Spanje.
Zoon in sept./2014 16jr. geworden. Kinderbijslag stopgezet.

Geen starterskwalificatie, speciaal onderwijs gevolgd voor vertrek, Situatie Spanje: werkeloos, niet schoolgaand.

SVB onderzoekt/UWV moet %arbeidsongeschikt vast gaan stellen.

Dit is in het kort mijn situatie.

Zelf heb ik het gevoel, dat ik wel degelijk recht heb op kinderbijslag voor mijn zoon. Ik word financieel gestraft, omdat mijn kind leer- en gedragsproblemen heeft waardoor hij geen starterskwalificatie heeft, werkeloos is en niet schoolgaand is.

Waarom nog meer?
Zie AKW

Mijn kind is jonger dan 18jr en wordt geheel
Door mij onderhouden
(Art.7/lid 1.B)
Mijn kind is 16 en werkeloos
(Art.7/Lid2d/AKW)

Graag wil ik weten waar ik nou wettelijk echt recht op heb.

Forum footer

Powered by FluxBB