Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 03-04-15 11:59:08

Kaatjeka66
Gebruikers
Geregistreerd: 03-04-15
Posts: 3

Kinderbijslag kind 16

In maart 2014 verhuist naar Spanje.
Zoon in sept./2014 16jr. geworden. Kinderbijslag stopgezet.

Geen starterskwalificatie, speciaal onderwijs gevolgd voor vertrek, Situatie Spanje: werkeloos, niet schoolgaand.

SVB onderzoekt/UWV moet %arbeidsongeschikt vast gaan stellen.

Dit is in het kort mijn situatie.

Zelf heb ik het gevoel, dat ik wel degelijk recht heb op kinderbijslag voor mijn zoon. Ik word financieel gestraft, omdat mijn kind leer- en gedragsproblemen heeft waardoor hij geen starterskwalificatie heeft, werkeloos is en niet schoolgaand is.

Waarom nog meer?
Zie AKW

Mijn kind is jonger dan 18jr en wordt geheel
Door mij onderhouden
(Art.7/lid 1.B)
Mijn kind is 16 en werkeloos
(Art.7/Lid2d/AKW)

Graag wil ik weten waar ik nou wettelijk echt recht op heb.

Offline

#2 03-04-15 15:18:57

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Kinderbijslag kind 16

Dag,

Het is was lastig om de situatie te kunnen beoordelen omdat het bericht nogal kort van stof is; het klinkt haast als steno door alle losse steekwoorden (STOP). Maar ik maak eruit op dat kinderbijslag is stopgezet, dat de betreffende kind 16 jaar is en in het buitenland woont, maar daar niet naar school gaat. U verwijst naar art. 7 lid 2 onder d van de Algemene kinderbijslagwet (naar ik vermoed?) en dat artikellid bepaalt:

"De verzekerde heeft voor een kind van 16 of 17 jaar slechts recht op kinderbijslag indien:

    b. het kind als leerling of deelnemer van een met een school of instelling als bedoeld in artikel 4a van de Leerplichtwet 1969 vergelijkbare inrichting van onderwijs buiten Nederland staat ingeschreven en deze inrichting geregeld bezoekt, dan wel met overeenkomstige toepassing van de vrijstellingsgronden van die wet van die verplichting is vrijgesteld;"

Dan zouden dus - indien dit artikel van belang is - drie dingen moeten worden bekeken:

1) is het kind leerling of deelnemer aan een dergelijke school?
2) bezoekt hij deze inrichting geregeld?
3) of is hij overeenkomstig de voorschriften vrijgesteld?

Uit wat u aangeeft maak ik op dat uw kind niet naar school gaat, dus dan is de vraag: is uw kind "leerling of deelnemer van een met een school of instelling als bedoeld in artikel 4a van de Leerplichtwet 1969 vergelijkbare inrichting van onderwijs buiten Nederland" en zo ja, is hij van het geregeld bezoeken daarvan vrijgesteld?

Mocht dit niet de juridische crux zijn, dan is het misschien handig om het verhaal te vertellen en vooral ook te laten weten wat het betreffende bestuursorgaan als reden heeft opgegeven voor het stoppen van de kinderbijslag. En natuurlijk kunt u ook de vraag aan een jurist voorleggen of aan NuRecht.

Offline

#3 21-04-15 18:25:06

Kaatjeka66
Gebruikers
Geregistreerd: 03-04-15
Posts: 3

Re: Kinderbijslag kind 16

Sorry voor de onduidelijkheid, maar ik wilde het zo kort mogelijk houden, helaas daardoor niet echt duidelijk dus. Mijn zoon gaat idd hier niet naar school (spec. Voortgezet onderwijs is hier niet)

Mijn kind heeft speciaal voortgezet onderwijs gevolgd in Ned. Tot ons vertrek naar Spanje i.v.m. Zeer moeilijk lerend, concentratieproblemen, ADHD diagnose, etc.
Zijn uitstroomprofiel was arbeidsmarktgericht.
(Onderdeel b/WEC)

Volgens de AKW en de WEC wet begrijp ik, dat zo een kind voor de wet dan automatisch vrijgesteld is van de Leerplichtwet EN kwalificatieplicht (zonder dat een Leerplichtambtenaar een vrijstelling hiervoor zou moeten afgeven)

De SVB zegt vandaag dat ze contact hebben gehad met de Leerplichtambtenaar waar hij in Ned. Onder viel en dat deze heeft aangegeven, dat ze geen vrijstelling af had gegeven als hij nog in Ned. had gewoond en daarom zegt de SVB dat hij geen recht heeft op Kinderbijslag.

SVB, wacht nu op een keuringsrapport van het UWV, want als hij 55% arbeidsongeschikt zou zijn, heeft hij WEL recht op kinderbijslag.

Ik zeg:
als hij volgens beide wetten (leerplichtwet en WEC) vrijgesteld is:
Waarom zou een Leerplichtambtenaar dan een vrijstelling af moeten geven?
Of heb ik het verkeerd begrepen en moet er tevens een vrijstelling afgegeven worden?

Bedankt voor uw antwoord en de genome moeite

Offline

#4 21-04-15 18:51:06

Kaatjeka66
Gebruikers
Geregistreerd: 03-04-15
Posts: 3

Re: Kinderbijslag kind 16

Dit staat er in de Leerplichtwet:zie punt 2. Laatste gedeelte!

Kwalificatieplicht

Artikel 4a. Inschrijving

1. De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn verplicht te zorgen dat de jongere overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf staat ingeschreven als leerling of deelnemer bij een school of instelling die volledig dagonderwijs, een bij de wet geregelde combinatie van leren en werken, een onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 25a, derde lid, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 58a, derde lid, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs verzorgt en dat hij deze school of instelling na inschrijving geregeld bezoekt, als:
a. ten aanzien van de jongere de leerplicht, bedoeld in paragraaf 2 van deze wet is geëindigd, en
b. de jongere geen startkwalificatie heeft behaald.
2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet ten aanzien van jongeren die in het bezit zijn van een getuigschrift of een schooldiploma praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 29a van de Wet op het voortgezet onderwijs en jongeren die voortgezet speciaal onderwijs in het uitstroomprofiel, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b dan wel onderdeel c, van de Wet op de expertisecentra hebben gevolgd.

Offline

#5 25-04-15 15:52:11

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Kinderbijslag kind 16

Hoi, ik begrijp het dat je het kort wilde houden en dat is ook vaak juist handig denk ik. Maar ik kwam er daardoor niet zo goed uit.

In de Wet op de expertisecentra (WEC) lees ik onder artikel 46:

"Artikel 46. Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs
1. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.
2. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, de leerling, een leerling vrijstellen van bepaalde onderwijsactiviteiten in het speciaal onderwijs. Een vrijstelling kan slechts worden verleend, op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend."

In de Algemene Kinderbijslagwet lees ik in artikel 2:

"De verzekerde heeft voor een kind van 16 of 17 jaar slechts recht op kinderbijslag indien:

a. de verzekerde heeft voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, en 4a, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969, dan wel daarvan op grond van die wet is vrijgesteld;

b. het kind als leerling of deelnemer van een met een school of instelling als bedoeld in artikel 4a van de Leerplichtwet 1969 vergelijkbare inrichting van onderwijs buiten Nederland staat ingeschreven en deze inrichting geregeld bezoekt, dan wel met overeenkomstige toepassing van de vrijstellingsgronden van die wet van die verplichting is vrijgesteld;

c. het kind een startkwalificatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Leerplichtwet 1969 heeft behaald; of

d. het kind een school of instelling als bedoeld in onderdeel b heeft afgerond op vergelijkbare wijze als bedoeld in onderdeel c."

Kijk ik vervolgens in de Leerplichtwet 1969 dan is daar een paragraaf gewijd aan vrijstellingen en daarin staat:

"Artikel 7. Lichamelijke of psychische ongeschiktheid

Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a kan slechts worden gedaan, indien bij de kennisgeving een verklaring van een door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen is ingeschreven, aangewezen arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog is overgelegd, waaruit blijkt, dat deze de jongere niet geschikt achten om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden."


Het lijkt er dus op dat de vrijstelling niet automatisch geldt op grond van de wet, maar dat deze alleen kan worden ‘verleend’. Maar misschien is het handig om dat even na te vragen bij Nurecht. Dit is in elk geval hoe ik het in de wet zie. Succes ermee!

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB