Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 19-02-15 10:20:30

Bever
Gebruikers
Geregistreerd: 19-02-15
Posts: 1

CJIB boete onverzekerd rijden

ik heb een dwangbevel ontvangen nav een CJIB boete (vermeend onverzekerd rijden scooter), ik wil tegen dit dwangbevel verzet aantekenen. Kan dit dmv brief aan kantonrechter?

Offline

#2 19-02-15 22:14:55

Henk Toorn
Gebruikers
Geregistreerd: 19-02-15
Posts: 8

Re: CJIB boete onverzekerd rijden

U geeft aan een dwangbevel te hebben ontvangen nadat in eerste instantie een sanctie werd opgelegd, nu u kennelijk een motorrijtuig (scooter) niet verzekerd had. Uit het feit dat u een dwangbevel hebt ontvangen maak ik op dat u dus niet deze sanctie hebt betaald?

Van belang is het in de eerste plaats om na te gaan of u bent aangemaand tot betaling (HR 23 september 2011, LJN: BT2290) omdat een dwangbevel anders een middel is dat niet op zijn plaats zou zijn. Als u bent aangemaand maar desondanks niet hebt betaald, dan is een dwangbevel dus een mogelijkheid.

De vraag is of u tegen het dwangbevel in verzet wil gaan (1) of feitelijk het niet eens bent met de opgelegde sanctie (2).

1) Als u het niet eens bent met het dwangbevel, bijvoorbeeld omdat het CJIB u verkeerd heeft voorgelicht per brief, haar eigen termijn niet is nagekomen, u niet heeft aangemaand om alsnog te betalen etc., dan is verzet de aangewezen weg. Maar: verzet is in beginsel niet de aangewezen weg als u het niet eens bent met de opgelegde sanctie.

2) Als u het niet eens bent met de opgelegde sanctie, dan is daartegen in de eerste plaats beroep mogelijk en kan uiteindelijk de kantonrechter om een oordeel worden gevraagd. Dit is enkel mogelijk als u binnen de termijn beroep hebt ingesteld. Hebt u binnen de termijn geen beroep ingesteld, dan is dit niet meer mogelijk.

Afhankelijk van of uw geval onder 1 of 2 valt kunt u bepalen of het misschien zinvol kan zijn om in verzet te gaan of niet. Overigens: ook indien uw situatie als in geval 2 zou zijn, dan wil dit niet zeggen dat verzet nimmer effect zou kunnen hebben.

Als u verzet wilt aantekenen, dan wordt de procedure daarvoor beschreven in artikel 26 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (wet Mulder). Voor zover van belang bepaalt dit wetsartikel:


3. Tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel kan verzet worden gedaan, hetwelk niet gericht zal kunnen zijn tegen de beslissing waarbij de administratieve sanctie werd opgelegd. Verzet wordt gedaan bij een met redenen omkleed verzetschrift. Het verzetschrift wordt binnen twee weken na de betekening van het dwangbevel ingediend bij de rechtbank van het arrondissement waar het adres is van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd. Wordt binnen twee weken na de betekening tot inbeslagneming overgegaan, dan wordt het verzetschrift binnen een week na de dag van inbeslagneming ingediend. Bij het verzetschrift worden het dwangbevel en een afschrift van het exploit van betekening van het dwangbevel overgelegd.

4. Degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, is een griffierecht verschuldigd. De griffier wijst de indiener van het verzetschrift op de verschuldigdheid van het griffierecht en deelt hem mee dat het verschuldigde bedrag binnen twee weken na de dag van verzending van zijn mededeling dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de rechtbank dan wel ter griffie te zijn gestort. Indien het bedrag niet binnen deze termijn is bijgeschreven of gestort, wordt het verzet niet-ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

5. Indien de in het derde lid bedoelde stukken niet zijn overgelegd, deelt de griffier de indiener van het verzetschrift mee dat deze stukken binnen twee weken na de dag van verzending van zijn mededeling ter griffie dienen te zijn overgelegd. Indien dit laatste niet binnen deze termijn is geschied, wordt het verzet niet-ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

6. De griffier brengt het verzetschrift en de daarop betrekking hebbende stukken ter kennis van de officier van justitie in het arrondissement Leeuwarden, ten einde hem in de gelegenheid te stellen daarover de nodige opmerkingen te maken. De officier van justitie stelt de betrokken gerechtsdeurwaarder ervan in kennis dat verzet is gedaan. De kantonrechter geeft zo spoedig mogelijk na afloop van deze termijn, na zo nodig degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd te hebben gehoord, althans opgeroepen om te verschijnen, zijn met redenen omklede beschikking, welke onverwijld aan degene die het verzet heeft gedaan en aan de officier van justitie in het arrondissement Noord-Nederland wordt medegedeeld. De artikelen 13a en 13b zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de laatste volzin van artikel 13b, eerste lid.

7. Indien de kantonrechter het verzet gegrond oordeelt, houdt de beschikking tevens in dat aan de indiener van het verzetschrift het door hem betaalde griffierecht wordt vergoed door de griffier. In de overige gevallen kan de kantonrechter bepalen dat het betaalde griffierecht wordt vergoed.

Offline

#3 09-03-15 23:35:55

Xath
Gebruikers
Geregistreerd: 09-03-15
Posts: 1

Re: CJIB boete onverzekerd rijden

Over dit onderwerp heb ik ook een vraag.
Hoe zit dat dan als een persoon een bekeuring krijgt voor onverzekerd rijden en geen apk, terwijl de auto NIET van de bekeurde persoon is?
Ik reed in de auto van een kennis en die vertelde mij dat alles klopte , maar dat hij de papieren op de zaak had liggen, vervolgens werd ik aangehouden en bekeurd.
Mag dit? aangezien het niet mijn auto was ?

Met vriendelijke groeten,
Bryan Janssen

Offline

#4 17-03-15 19:34:02

Henk Toorn
Gebruikers
Geregistreerd: 19-02-15
Posts: 8

Re: CJIB boete onverzekerd rijden

Hoi Bryan,

Dat is inderdaad een heel lullige situatie sad

Ik heb ff gekeken in de wet en artikel 2 lid 1 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bepaalt:

“De bezitter van een motorrijtuig en degene op wiens naam dit in het kentekenregister is ingeschreven, zijn verplicht voor het motorrijtuig een verzekering te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet, indien dat motorrijtuig op een weg wordt geplaatst of daarmee op een weg wordt gereden, indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of indien dat motorrijtuig in het kentekenregister is ingeschreven en tenaamgesteld.”

En verder in artikel 30 lid 1 Wam:

"Hij, die als bezitter, dan wel als degene op wiens naam een motorrijtuig in het kentekenregister is ingeschreven, dan wel als houder in de zin van artikel 2, tweede lid, een motorrijtuig op een weg doet rijden of laat staan of toelaat dat daarmede op een weg wordt gereden of gestaan, of buiten een weg met een motorrijtuig deelneemt of toelaat dat daarmede wordt deelgenomen aan het verkeer op een terrein zonder dat hij voor dat motorrijtuig een verzekering overeenkomstig deze wet heeft gesloten en in stand gehouden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

De in het vorige lid genoemde personen worden met gelijke straf gestraft, indien zij voor een motorrijtuig dat in het kentekenregister is ingeschreven en tenaamgesteld niet een verzekering overeenkomstig deze wet hebben gesloten en in stand gehouden."

Conclusie: niet alleen de persoon op wiens naam de auto staat (in het kentekenregister) kan een boete krijgen, maar ook de bezitter van een motorrijtuig dan wel de houder die ‘een motorrijtuig op een weg doet rijden of laat staan of toelaat dat daarmede op een weg wordt gereden of gestaan’ wanneer deze niet verzekerd is. In dit geval dus ook jij als je kennis de auto niet heeft verzekerd.

De wetgever gaat ervan uit dat je dus in dat soort gevallen eerst even checkt (bijvoorbeeld bij de RDW https://ovi.rdw.nl/) of je kennis het wel goed heeft. En het gaat helaas om een heel hoge boete sad

Offline

#5 26-08-15 13:11:44

VanderleK
Gebruikers
Geregistreerd: 26-08-15
Posts: 1

Re: CJIB boete onverzekerd rijden

Graag heb ik advies of uitleg inzake mij opgelegde boete i.v.m. z.g. onverzekerd rijden. Na het opgelegde vonnis kwamen er nieuwe feiten en getuigenverklaringen los die ik destijds niet wist of waarmee ik niet voldoende verweer  heb aangevoerd; dit ook vanwege mijn lekenkennis inzake wegenverkeerswet en aanverwante. De vraag is of ik nadien ( na opgelegde vonnis en boete dus) alsnog een revisie kan aanvragen bij CJIB of een andere instituut (onder vermelding uiteraard van de evt. vrijwarende feiten). Welke wegen bewandel ik dan en wat zijn de mogelijkheden zoal?
Voor meer info ben ik natuurlijk beschikbaar en ik denk/vind dat mijn verweer sterke argumenten heeft. Graag uw mening in deze.
Get: R A van der Lek

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB