Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 07-03-15 21:04:28

Robert
Gebruikers
Geregistreerd: 07-03-15
Posts: 1

Mag mijn werkgever mijn werk tijden aanpassen?

Beste allemaal,

Ik ben al 16 jaar parttime in loondienst bij mijn werkgever (groot bedrijf). Daarnaast ben ik met mede weten van mijn werkgever als ZZP'er aan de slag (sinds 2011) in een geheel andere sector.

De 3 dagen die ik voor mijn werkgever werk zijn dagen van 8 uur ,meestal 8 tot 17.
De rest van de dagen ben ik met mijn eigen bedrijf aan de slag. met uitzondering van de Zondag en soms de zaterdag.

Maar nu,.

Afgelopen week moest ik op gesprek komen, omdat mijn werkgever met shifts wilt gaan werken.
Dit houd in dat ik 2x een shift van 3 uur werk per dag,
en hierdoor word er verwacht dat ik ipv 3 nu 4 dagen ga werken om aan mijn contract uren te komen.
Echter zou dit een killer zijn voor mijn eigen onderneming, want dan loop ik  een dag inkomsten mis,  omdat ik natuurlijk een dag meer werk bij mijn werkgever.
Met mijn eigen bedrijf lever ik een dienst waar ik een hele dag mee bezig ben, dit is niet te combineren in een halve dag.

Tijdens het gesprek werd me duidelijk dat mijn collega's die fulltime werken wel gewoon 8 uur per dag kunnen blijven werken, maar de parttimers moeten zich aanpassen.
Na de uitleg van mijn situatie, werd er als enig idee geopperd dat ik een dag minder zou kunnen gaan werken (om dus in feite nog steeds 3 dagen te werken)
maar dan loop ik natuurlijk inkomsten mis (24 uur per 4 weken)
Dit in combinatie met dat ik net een huis heb gekocht is
natuurlijk geen optie.

Eindstand van het gesprek,  het is niet anders, het is zo als het is. en het is eigenlijk mijn probleem waar ik maar is goed over na moest gaan denken.

Ik heb alleen een CAO tot mijn beschikking van 2013, een nieuwe versie is niet nog niet uitgebracht/beschikbaar.

Het volgende staat er onder andere in beschreven.

1. Uitgangs punt bij de indeling van de dagelijkse arbeidstijd is dat deze zo veel mogelijk aan een gesloten zal zijn.

2. Bij het opstellen van roosters word rekening gehouden met structurele afspraken die met de werknemer zijn gemaakt over zijn arbeidstijden.
Wijziging vind plaats in overleg.
Er word zoveel mogelijk rekening gehouden met aanvullende wensen van de werknemer.

3. Wijziging van de arbeidsovereenkomst word tijdig schriftelijk kenbaar gemaakt onder vermelding van de datum van ingang.
De werknemer retourneert bij instemming een getekend kopie van de gewijzigde arbeidsovereenkomst aan de werkgever.
De werkgever mag geen arbeidsvoorwaarden overeenkomen die in strijd zijn met de bepalingen van deze overeenkomst. tenzij er sprake is van afwijking in voor de werknemer gunstige zin.Mijn vraag is dus, wat zijn mijn rechten hier in?


Ben benieuwd naar reacties!


bedankt,

Rob.

Offline

#2 10-03-15 19:31:29

Henk Toorn
Gebruikers
Geregistreerd: 19-02-15
Posts: 8

Re: Mag mijn werkgever mijn werk tijden aanpassen?

Dag Rob,

Ik denk dat het in de eerste plaats van belang is op welke manier is afgesproken dat je drie dagen werkt. In de CAO staat - zoals je aangeeft - namelijk dat rekening wordt gehouden met de 'met structurele afspraken die met de werknemer zijn gemaakt over zijn arbeidstijden'. Zijn daarover afspraken gemaakt, of kwam het in de praktijk gewoon zo uit dat je altijd drie dagen werkte?

Verder is in dit verband van belang of er een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen en of de CAO hierover nog meer regelt. Vergelijk bijvoorbeeld deze uitspraak:

"Vaststaat dat [eiseres] vanaf 2000 werkzaam is in de functie van zorgassistent op de Amaliahof gedurende drie avonden per week van 18.00 uur tot 23.00 uur. De enkele vermelding in de brief van haar vorige leidinggevende dat deze werktijden worden gehanteerd, rechtvaardigt op zichzelf nog niet de conclusie dat partijen een harde afspraak hebben gemaakt met betrekking tot vaste uren waarop de werkzaamheden verricht dienen te worden. De kantonrechter is echter wel van oordeel dat het feit dat [eiseres] gedurende zoveel jaren op basis van dit rooster heeft gewerkt tot gevolg heeft dat dit werkrooster - ondanks dat hierover niets in een arbeidsovereenkomst is vastgelegd - deel is gaan uitmaken van haar arbeidsvoorwaarden. Daaraan doet niet af dat in artikel 5.1 lid 2 van de CAO is bepaald dat de werkgever de werktijden vaststelt. Het feit dat Axioncontinu thans de werktijden heeft aangepast betekent derhalve dat zij eenzijdig - immers zonder instemming van [eiseres] - een arbeidsvoorwaarde heeft gewijzigd.

4.4. De kantonrechter stelt vast dat partijen geen eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van artikel 7:613 BW zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. De vraag is dan of van [eiseres] op grond van artikel 7:611 BW kan worden verwacht dat zij het voorstel tot aanpassing van haar werktijden accepteert. Ter beoordeling van deze vraag zijn op basis van het arrest Stoof/Mammoet (HR 11 juli 2008, JAR 2008/204) drie stappen te onderscheiden:

1) is er sprake van gewijzigde omstandigheden die nopen tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst;

2) is het gedane voorstel tot wijziging van de overeenkomst in het licht van alle omstandigheden van het geval redelijk;

3) kan aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer worden gevergd.

4.5. Ten aanzien van de gewijzigde omstandigheden op de werkvloer heeft Axioncontinu onder meer het volgende aangevoerd. De financiering binnen de verpleeghuiszorg is zodanig gewijzigd dat er geen inefficiënte uren meer gedraaid dienen te worden. Gebleken was dat de verdeling van het personeelsaanbod ten opzichte van de zorgvraag niet optimaal was en wijziging behoefde, hetgeen gelijkmatige spreiding van medewerkers over de dagen noodzakelijk maakt. De huidige werktijden van [eiseres] stroken niet met de behoefte en wensen van de bewoners en de afdeling. De drukte ligt tussen 15:00 en 21:00 en dan met name tussen 16:00 en 19:00 in verband met het avondeten. [eiseres] kan in verband met haar functie geen eindverantwoordelijkheid dragen, waardoor er altijd iemand naast haar ingeroosterd dient te worden, hetgeen na ’s avonds 22:00 niet nodig is. Met de huidige starttijd van [eiseres] is er bovendien in verband met aansluitende diensten geen optimale bezetting tijdens de drukte in de ochtend. De kantonrechter is van oordeel dat [eiseres] niet gemotiveerd heeft weersproken dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden op de werkvloer. Zij voert weliswaar aan dat Axioncontinu creatiever dient in te roosteren en draagt enkele suggesties aan, maar heeft geen oplossing geboden die de door Axioncontinu aangevoerde - en niet voldoende weersproken - problemen wegneemt. De kantonrechter acht derhalve voldoende aannemelijk dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden die nopen tot wijziging van de werktijden van [eiseres].

4.6. [eiseres] heeft van haar kant argumenten aangedragen die het noodzakelijk maken om haar huidige werktijden te handhaven. De kantonrechter acht de wens van [eiseres] om voor haar 14-jarige zoon te zorgen op zichzelf beschouwd gerechtvaardigd, maar dat haar afwezigheid de consequentie zal hebben zoals door [eiseres] is gesteld, namelijk het ontsporen van haar zoon, is op geen enkele manier nader onderbouwd en lijkt op voorhand niet aannemelijk gelet op de toelichting van [eiseres] ter zitting dat het een jongen betreft die in 3 VWO zit en die goede schoolresultaten behaalt; derhalve een kind dat op dit moment geen speciale begeleiding behoeft. Bovendien is [eiseres] geen alleenstaande moeder, maar is er ook een vader die in het begin van de avond thuiskomt en dan de benodigde aansturing kan geven, zodat het er per saldo op neerkomt dat de zoon slechts drie maal per week enkele uren alleen is.

4.7. De kantonrechter stelt vast dat Axioncontinu - in tegenstelling wat [eiseres] hierover heeft gesteld - overleg met [eiseres] heeft gevoerd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Bovendien is reeds tijdig door Axioncontinu kenbaar gemaakt dat er een wijziging aan zat te komen. Uit het verslag van het teamoverleg dat plaatsvond op 3 augustus 2010 blijkt immers dat de heer [leidinggevende] heeft aangegeven dat hij graag wil dat medewerkers die hun dienst starten tussen 17:00 en 18:00 eerder gaan beginnen. Daarnaast is in het gesprek dat plaatsvond tussen partijen op 16 september 2010 gesproken over een vervroeging van de dienst van [eiseres]. Op 14 december 2010 heeft Axioncontinu [eiseres] - na hierover met haar te hebben gesproken - per brief laten weten dat de aanvang van haar avonddienst met ingang van 1 maart 2011 zou worden vervroegd naar 15.45 uur. De maatregel is niet per direct opgelegd en hangende deze procedure heeft Axioncontinu zich ook bereidwillig getoond door de gewijzigde werktijden nog niet in te laten gaan.

4.8. De kantonrechter acht het door Axioncontinu gedane voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst in het licht van alle hiervoor besproken omstandigheden redelijk. De belangen van beide partijen tegen elkaar afwegend dient het belang van Axioncontinu in dit geval te prevaleren en derhalve kon aanvaarding van dit voorstel naar het oordeel van de kantonrechter in redelijkheid van [eiseres] worden gevergd."

(uitspraak: Rb Utrecht, 27 april 2011, JAR 2011/162, JIN 2011/421).

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB