Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 15-04-15 19:07:44

pupke83
Gebruikers
Geregistreerd: 15-04-15
Posts: 1

Weigering arbo arts

Ik ben op 9-4-2015 ziek naar huis gegaan van werk.. Dit is gebeurt na weken van niet kunnen slapen en nachtmerries over werk. Huilbuien en zware stemmingswisselingen. Dit is geescalleerd doordat ik te kennen heb gegeven dat ik niet meer om kan gaan met mijn wissellende diensten. Laat eindigen en dag erna vroeg beginnen... teveel werkdruk in combinatie met mijn maagband en door stress niet kunnen eten of verkeerd eten en moeten overgeven op het werk. Ik heb toen meteen gevraagd om de arbo arts en ben bij mijn huisarts geweest die overspannen heeft geconstateerd.

De arbo arts gaf bij mij aan dat het misschien zo kan zijn dat ik mijn huidige functie niet meer kan uitvoeren. Om mijn goede wil te tonen ben ik(in overleg met arbo arts) akkoord gegaan met het voorstel van mijn werkgever om wat uurtjes te komen werken en de drempel zo laag mogelijk te houden. Dit heb ik nu 3 weken gedaan totdat ik afgelopen week een plan van aanpak door mijn manager opgezet onder mijn neus kreeg geschoven.

Dit plan van aanpak gaat mij te snel, (ik heb geen mogelijkheid gehad om op rust te komen) waarbij vermeld werd dat ze niks kunnen doen aan de wisselende diensten. Hierna kreeg ik heftige last van paniekaanvallen (hartkloppingen zweten en algehele paniek) hiervoor ga ik vrijdag naar huisarts. deze had mij al medicatie gegeven maar die neem ik niet omdat ik anders niet kan gaan werken (zorgt voor vermoeidheid en mag hiermee niet auto rijden, bus is geen optie daarin krijg ik paniekaanvallen)

Ik heb aan mijn leidinggevende gevraagd om terug te kunnen naar arbo arts. Hierover wordt heel moeilijk gedaan en er werd zelfs gezegd dat ze dit eerst intern willen oplossen. De arbo arts had aangedragen om een arbeidsdeskundige in te schakelen, Hierom heb ik dus ok bij mijn manager gevraagd, deze geeft aan dat dit ook negatief voor mij kan uitpakken??

Na dat gesprek heb ik weer gevraagd om een gesprek met arbo arts omdat voor mijn gevoel de klachten alleen maar erger worden en de situatie waarin ik bij eerste gesprek zat verslechterd is. (paniekaanvallen etc) Ik voel me gepushed door mijn werkgever en heb het gevoel dat niet aan mijn welzijn gedacht wordt. Aangezien ik er helemaal doorheen zit is het moeilijk voor mij om te uiten wat ik vind en bij elk gesprek met manager klap ik dicht. Ik heb het gevoel dat er niemand bezig is met mijn welzijn, hierdoor verslechtert mijn situatie alleen maar.Mijn leidiggevende zou dat zegelen (mondeling toegezegd) Diezelfde avond kreeg ik om 23.20u nog een email van hem waarin hij aangaf dat hij toch de arbeidsdeskundige heeft ingeschakeld. De arbo arts gaat hij niet inschakelen die heeft al een advies uitgebracht volgens leidinggevende.


Ik vraag mij het volgende af:
*Mag mijn leidinggevende beslissen dat ik niet naar arbo mag omdat deze al een verslag heeft gemaakt, ook al is mijn situatie geheel veranderd door toedoen van leidinggevende?

*Wat doet deze arbeidsdeskundige en is dit bindend na een gesprek? Moet ik dit gesprek aangaan met mijn baas samen, aangezien ik dan dicht klap?

* Wat zijn mijn rechten in een eventuele ziekmelding als ik Vrijdag bij mijn eigen huisarts ben geweest? Als deze toch echt vind dat ik medicatie moet nemen, hoe dan te handelen?

*Hoe krijg ik mijn werkgever zover dat ik terug naar arbo arts mag? (Deze gaf in gesprek aan dat als het niet ging hij me terug verwachte)

Alvast bedankt voor uw reactie.

Offline

#2 17-04-15 21:01:55

Charlie
Gebruikers
Geregistreerd: 17-04-15
Posts: 1

Re: Weigering arbo arts

Hoi, dat klinkt als een zware tijd! Volgens mij is het aan de arboarts (bedrijfsarts) om te bepalen of je wel of niet arbeidsongeschikt bent. Dus op het moment dat jij je ziek meldt en de werkgever denkt dat je dat niet bent, dan kom je gewoonlijk bij de arboarts (bedrijfsarts) om dit te beoordelen. Als je daar al bent geweest maar het verandert tussentijds, dan kan het dus nodig zijn om opnieuw naar de arboarts (bedrijfsarts) te gaan. Sinds de wet verbetering poortwachter in de jaren 90 is het vinden en behouden van werk bij ziekte primair de verantwoordelijkheid van de werkgever geworden. En de werkgever heeft sinds die tijd ook een hele hoop zaken waar hij voor heeft te zorgen, zoals het opsporen en voorkomen van risico's (RI&E / risico-inventarisatie en- evaluatie - art. 3 lid 1 a en b Arbowet). Ook moet hij rekening houden met persoonlijke omstandigheden (art. 3 lid 1 c Arbowet), zoals leeftijd, lichamelijke gesteldheid, taalbeheersing etc. Verder is de werkgever ook verplicht om de arbeidsomstandigheden aan te passen aan de zieke werknemer, bijvoorbeeld de arbeidsmiddelen, de arbeidsplaats, de werkmethoden etc. (art. 4 Arbowet'.

De werkgever moet tijdens ziekte ook gewoon het loon doorbetalen (art. 7:629 BW):

Artikel 629

1. Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag, behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar de eerste 52 weken ten minste op het voor hem geldende wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

2. Het in lid 1 bedoelde recht geldt voor een tijdvak van zes weken voor de werknemer die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat.

https://www.nurecht.nl/BW7.html#Boek7/T … Artikel629

De vraag of je ziek bent (niet in staat om de bedongen arbeid te verrichten) wordt dus door de arboarts vastgesteld (bedrijfsarts). De werkgever is verplicht om de arboarts (bedrijfsarts) in te schakelen voor begeleiding van zieker werknemers (art. 14 lid 1 Arbowet). Als de arboarts (bedrijfsarts) een diagnose stelt dan stelt hij de werkgever daarvan slechts deels op de hoogte omdat hij gebonden is aan het medisch beroepsgeheim (art. 88 Wet BIG). Hij kan dus alleen informatie geven omtrent de mogelijkheid tot werken.

Om het recht op privacy te waarborgen mag de werkgever je maar beperkt om informatie vragen. Feitelijk hoef je alleen de informatie te verstrekken die de werkgever nodig heeft om te weten of hij het loon moet doorbetalen. Als werknemer hoef je de werkgever ook geen gedetailleerde informatie te geven over de voortgang of genezing van je ziekte (Kamerstukken II, 1995/96, 25 892, nr. p. 113). Als er verschil van mening ontstat tussen jouw en je werkgever of je ziek bent (arbeidsongeschikt / niet in staat de bedongen arbeid te verrichten), dan zal daarover een deskundigenoordeel bij het UWV kunnen worden gevraagd. Dan gaat een deskundige van het UWV die ook arts is hier zijn mening over geven (art. 32 lid 1 Wet SUWI). Zowel de werkgever als de werknemer moeten voor dit deskundigenoordeel alle gegevens verstrekken aan deze arts van het deskundigenoordeel ( art. 54 lid 1 en 2 Wet SUWI).

Je kunt dus altijd een deskundigenoordeel vragen bij het UWV als de werkgever een andere mening heeft. Bij dit deskundigenoordeel wordt dan door een andere arts een oordeel gegeven. Overigens kan ook de werkgever een deskundigenoordeel aanvragen, maar op een verzoek van de werkgever tot een deskundigenoordeel hoeft het UWV slechts in te gaan als u zich als werknemer opnieuw zou willen laten onderzoeken (art. 32a lid 1 Wet SUWI). Dus, op het moment dat de werkgever je niet gelooft dat je ziek bent, dan staat hij feitelijk zwak: je kunt altijd een deskundigenoordeel aanvragen en hij kan dat eigenlijk alleen met jouw hulp.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt en veel sterkte!

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB