Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 20-08-15 10:15:10

Laura
Gebruikers
Geregistreerd: 20-08-15
Posts: 1

Probleem m.b.t. gedeelde mentorschap

Beste,

N.a.v. een eerdere rechtspraak is bepaald dat ik en mijn vader de gedeelde mentorschap hebben over mijn zus die een verstandelijke beperking heeft.
Verder is er een bewindvoerder aangesteld die over de financiële zaken gaat aangaande mijn zus.

Door een ziekenhuis opname van mijn vader hebben we een crisis opvangplek moeten regelen voor mijn zus bij de instelling de Trans en dit is niet de eerste keer dat dit voorgekomen is.
Mijn zus die daar in het verleden al geruime tijd in die instelling heeft gezeten, is daar toen later door mijn vader tegen mijn zin en medeweten weggehaald en in huis opgenomen.
Ik ben sindsdien al geruime tijd bezig om een definitieve plek te vinden voor mijn zus bij mij in de buurt maar dat valt tot op heden niet mee.
Op dit moment zit mijn zus nog in die instelling en heeft ze het daar prima naar haar zin.
Mijn vader komt binnenkort echter weer uit het ziekenhuis en heeft aangegeven mijn zus weer op te halen en in huis te willen opnemen en dat zeer tegen mijn zin.
Los van het feit dat mijn vader niet eens goed voor zichzelf kan zorgen (schuldsanering) en fysieke ongemakken. Wil ik dus niet dat hij haar ophaalt van de Trans en in huis opneemt.

Vraag;

Kan mijn vader die samen met mij de mentorschap heeft over mijn zus de bestaande situatie aanpassen zonder ook mijn toestemming daarvoor nodig te hebben?
Wij willen dat de bestaande opname van mijn zus in de Trans voorlopig blijft zoals deze is en mijn vader wil deze situatie eenzijdig ongedaan maken.
De instelling de Trans heeft aangegeven mijn vader niet te kunnen tegenhouden en geen partij hierin te kunnen / mogen kiezen.
Is hier het principe niet van toepassing dat bij het staken van de stemmen 50/50 de situatie ongewijzigd moet blijven en de Trans dus de dagelijkse zorg over mijn zus blijft behouden met mijn instemming?
Door de ziekenhuis opname heeft mijn vader hierin ook mee ingestemd.

We willen eventueel een procedure starten om de mentorschap volledig te krijgen maar dat gaat natuurlijk weken duren...


Met vriendelijke groet,

Laura.

Offline

#2 09-10-15 11:35:20

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Probleem m.b.t. gedeelde mentorschap

Mentorschap
Mentorschap is de wettelijke regeling voor meerderjarige personen die hun persoonlijke zaken niet goed meer zelf kunnen regelen. Het gaat dus om de belangen van niet-vermogensrechtelijke aard. (zie art: 1:450 BW). De aangestelde mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de persoon in kwestie.

Artikel 1:450 BW bepaalt:Artikel 450

    1.Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter te zijnen behoeve een mentorschap instellen.

    2.Indien te verwachten is dat een minderjarige op het tijdstip waarop hij meerderjarig zal worden, in de in het eerste lid bedoelde toestand zal verkeren, kan het mentorschap reeds voor de meerderjarigheid worden ingesteld.

    3.Het mentorschap kan eveneens worden ingesteld, indien te verwachten is dat een meerderjarige binnen afzienbare tijd in de in het eerste lid bedoelde toestand zal verkeren.

    4.De rechter bij wie een verzoek tot het verlenen van een voorlopige of voorwaardelijke machtiging, een observatiemachtiging of een machtiging tot voortgezet verblijf als bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, dan wel een machtiging als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van die wet aanhangig is, is tevens bevoegd tot kennisneming van een verzoek tot instelling van een mentorschap.In de aanbevelingen van het LOK (https://www.rechtspraak.nl/procedures/l … fault.aspx) staat hierover:

Het instellen van mentorschap behoort geen vanzelfsprekendheid te zijn, als een min of meer
logisch complement van een onderbewindstelling. Voor geneeskundige behandelingen van
wilsonbekwamen voorziet art. 7:465 lid 3 BW, bij afwezigheid van een curator, mentor of
schriftelijk gemachtigde, in vertegenwoordigingsbevoegdheid van partner, ouders, kinderen, broers
en zussen.
Voor benoeming van een mentor kan met name goede grond zijn indien er geen familie is, of
onenigheid binnen de familie leidt tot problemen bij de hulpverlening.
Het mentorschap beoogt
immers een gestructureerde mogelijkheid te bieden voor de behartiging van belangen van
meerderjarigen. Voor een zware toets is minder reden indien het daadwerkelijk om een eigen
verzoek van betrokkene gaat.

Uit wat je aangeeft lijkt het toewijzen van kennelijk gedeeld mentorschap juist tot deze onenigheid. In dat verband is het van belang om te lezen wat staat in art: 1:452 lid 9 BW

De rechter kan twee mentoren benoemen, tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten. Zijn er twee mentoren, dan kan ieder van hen de taken die aan een mentor toekomen, alleen verrichten. De rechter kan zo nodig een taakverdeling tussen de mentoren vaststellen. Bij verschil van mening tussen de mentoren beslist op verzoek van een van hen of op verzoek van een instelling als bedoeld in artikel 451, tweede lid, de kantonrechter. Deze kan ook een verdeling van de beloning vaststellen.

Kom je er dus niet uit, dan is het mogelijk om de kantonrechter hierover te laten oordelen.

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB