Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 14-02-15 23:08:35

H. Uijterwael
Gebruikers
Geregistreerd: 14-02-15
Posts: 1

Energiekosten bedrijfsverzamelgebouw

Ik huur met een drietal medehuurders een ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. Ieder jaar dient er een afrekening van de gebruikte energie plaats te vinden. Er is onderling getracht een goede verdeelsleutel te vinden. Echter dit lukt niet.

In ons huurcontract staat: 'Verhuurder verstrekt huurder elk jaar een rubrieksgewijs overzicht van de kosten van de leveringen en diensten, met vermelding van de wijze van berekening daarvan en van, voor zover van toepassing, het aandeel van huurder in die kosten.'

De verhuurder geeft in de jaarafrekening niet aan wat iedere huurder per unit verbruikt. Omdat niemand van de huurders weet wat hij nu werkelijk aan energie verbruikt heeft en wat het gezamenlijk verbruik van de algemene ruimte is hebben wij (huurders) getracht een verdeelsleutel te vinden die rechtvaardig is. Maar dit lukt niet omdat we niet weten wat iedere huurder apart verbruikt heeft.

Daarom willen wij onze verhuurder voorstellen dat hij voor iedere unit een meter plaatst zodat per unit afgelezen kan worden wat het werkelijke verbruik is. Is de verhuurder verplicht om aan te tonen (bijvoorbeeld door meters) wat iedere huurder individueel verbruikt heeft aan gas, licht, water?

Offline

#2 15-02-15 19:52:47

MichaelK
Gebruikers
Geregistreerd: 15-02-15
Posts: 8

Re: Energiekosten bedrijfsverzamelgebouw

Hallo,

In 2009 heeft het Gerechtshof te ’s-Gravenhage geoordeeld omtrent zo’n zelfde bepaling (LJN: BJ1398):

“Een redelijke uitleg van de tekst van deze bepalingen brengt mee dat de verhuurder aan de huurder ieder jaar een rubrieksgewijs overzicht van – kort gezegd – de servicekosten verstrekt en het aandeel van de huurder in die kosten. Na het einde van de huur wordt het overzicht verstrekt over de periode waarover nog geen overzicht was verstrekt. Het hof leidt hieruit af dat het systeem voorziet in voorschotbetalingen, waarna per jaar een eindafrekening volgt met dien verstande dat de laatste afrekening dient te geschieden binnen 14 maanden nadat het laatste overzicht verstrekt is. In correcties, dan wel aanvullende jaarafrekeningen voorzien deze bepalingen niet.

9. Dit systeem beoogt de huurder in staat te stellen na te gaan of de kosten terecht of ten onrechte in rekening worden gebracht en nog een vruchtbare discussie daarover te voeren met de verhuurder.”

Wanneer in uw situatie dus van hetzelfde moet worden uitgegaan, dan beogen de betreffende bepalingen de huurders dus in staat te stellen om na te gaan of de kosten terecht of ten onrechte in rekening worden gebracht, zodat daarover een vruchtbare discussie kan worden gevoerd met de verhuurder. Dat impliceert dat de huurder dus inderdaad moeten specificeren wat ieders kosten zijn. Wellicht zijn daarvoor verschillende modaliteiten denkbaar (verdeling naar vloeroppervlak etc.) en een daarvan zou het aanbrengen van energiemeters kunnen zijn.

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB