Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 16-02-15 15:01:43

evert
Gebruikers
Geregistreerd: 16-02-15
Posts: 1

geen remmen na onderhoudsbeurt door officiele dealer

Hier een kopie van de brief naar de Peugeot importeur zodat jullie weten wat er precies is voorgevallen:

Situatie:

Auto net grote beurt gehad.
Met tikkend geluid aan linker voorwiel (onder de auto) weggereden.
In eerste instantie kon ik het geluid niet verklaren.
Soms wel, soms geen geluid.
De gedachte was dat ik over wat vuil had gereden wat ik hoorde.
De volgende dag naar Antwerpen gereden met steeds harder tikkend geluid.
Inspectie onder de auto leverde niets op.
Bij wegrijden om 16u nogmaals auto aan de kant gezet wat weer niets opleverde.
Garage gebeld met uitleg.
Heb verklaring gekregen dat dit nauwelijks van hun kon zijn omdat ze normaal onderhoud uitgevoerd hebben.
Maar misschien toch beter om even bij een garage binnen te springen.
Aangezien ik een afspraak had in Rucphen en ik daar tegen 17u moest zijn kon ik dat niet meer halen. Eenmaal van de snelweg af werd het geluid anders.
Bij het benaderen van een kruispunt bleek dat mijn remsysteem niet meer werkte waardoor ik op een nogal abrupte manier een parkeerplaats op moest draaien van een supermarkt en met mijn electronische handrem nog enigszins tot stilstand kon komen.
Garage weer gebeld maar die konden op zo'n afstand geen service verlenen en dat ik beter de ANWB kon bellen omdat het toch een lease auto was.

Oorzaak:

ANWB is gekomen en die heeft geconstateerd dat de monteur (initialen P.N.) zijn sleuteltje 9 rond het ontluchtingsnippeltje heeft laten zitten.
Deze raakte regelmatig mijn velg waardoor het nippeltje weer open werd gedraaid en de remvloeistof dus kon ontsnappen waardoor er geen druk meer in het remsysteem kon worden opgebouwd.

Gevolg:

Het mag duidelijk zijn dat dit desastreuze gevolgen had kunnen hebben.
Er is in deze situatie zeker 100km op de snelweg afgelegd.
Het is een geluk dat ik zo’n 20km/uur reed en ik voorrang had op het kruispunt waardoor ik zonder al te gekke manoeuvres een parkeerplaats op kon draaien.


Gevolg:

Wat mij vooral verbaasd is het feit dat dit niet is opgevallen door de monteur.
Iedereen kan een foutje maken en dat is ook helemaal niet erg.
Maar er zijn procedures die gevolgd moeten worden.
Ik kan me voorstellen dat de monteur in kwestie zijn gereedschap terug in zijn gereedschapswagen legt en merkt dat er een sleuteltje mist.
Of als er aan een remsysteem is gewerkt dat er een proefrit moet worden gemaakt.
Ik had namelijk zelf wel gemerkt bij het ophalen van de auto dat er een rammel zat.
Ik kon enkel het geluid niet thuisbrengen alszijnde het defect wat aan het licht is gekomen.

Ik ben van mening dat er hier sprake is van een grove fout wat mogelijk had kunnen leiden tot iets zeer ernstigs.
Dat dit uiteindelijk niet is gebeurd is puur geluk en mag niets afdoen aan de ernst van de zaak.

Ik verwacht dan ook dat deze kwestie serieus wordt behandelt en wordt aangegrepen om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden.

Mvgr,

E. Martens

De dealer heeft me gebeld en uitgenodigd voor een gesprek.
Ik wil weten hoe ik ervoor sta als ik dit wil laten voorkomen want ik schat in dat ze dit willen laten afdoen met een bloemetje en misschien zelfs wel een flesje wijn.

Ik hoor graag jullie mening en/of advies.

Offline

#2 16-02-15 16:41:54

Johannes
Gebruikers
Geregistreerd: 13-02-15
Posts: 18

Re: geen remmen na onderhoudsbeurt door officiele dealer

Hoi Evert,

Wat een situatie! Gelukkig is het goed afgelopen. Om het bij de rechter voor te laten komen moet er wel iets te vorderen zijn, dus bijvoorbeeld schadevergoeding. Maar in dit geval is er geen schade geleden (want het ging gelukkig goed) dus lijkt het lastig om iets te vorderen.

Wat een mogelijkheid zou zijn is om de Bovag te laten bemiddelen als de garage daarbij is aangesloten. Het bemiddelingsreglement van de Bovag staat hieronder. Heel veel succes!

BOVAG-BEMIDDELINGSREGLEMENT
Artikel 1
Dit reglement regelt de bemiddeling in geschillen met BOVAG-leden, welke voortvloeien uit:
- BOVAG-garanties
- BOVAG-lesovereenkomst.
- BOVAG-huurovereenkomst.
- BOVAG-leverings- en betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden) waarin de
bemiddelingsregeling is opgenomen
Artikel 2
Het verzoek tot bemiddeling kan slechts worden gedaan indien partijen in onderling overleg niet tot
een oplossing van het geschil hebben kunnen komen. Het verzoek tot bemiddeling moet worden
ingediend zo spoedig mogelijk nadat gebleken is dat een oplossing in onderling overleg niet mogelijk
is.
Artikel 3
Het verzoek tot bemiddeling inzake BOVAG-(reparatie) garanties kan slechts worden gedaan indien
de klacht eerst bij de wederpartij is geuit binnen de (reparatie)garantieperiode, tenzij de klager
aannemelijk maakt dat hem ter zake van de termijnoverschrijding geen verwijt treft. Het verzoek tot
bemiddeling inzake de BOVAG-lesovereenkomst kan slechts worden gedaan indien de klacht eerst bij
het BOVAG-lid is geuit binnen een periode van 2 weken nadat de les waarover het geschil bestaat, is
genoten, dan wel binnen een periode van 2 weken na het bekend worden van het feit, waarover het
geschil is ontstaan. Het verzoek tot bemiddeling inzake de BOVAG-huurovereenkomst kan
binnen 3 maanden na het ontstaan van het geschil worden gedaan.
Artikel 4
Het verzoek tot bemiddeling kan worden gericht aan
BOVAG Bemiddeling, Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik of aan bemiddeling@bovag.nl
Artikel 5
Het verzoek tot bemiddeling dient schriftelijk (waaronder ook digitaal wordt begrepen) te worden
ingediend en vergezeld te gaan van alle beschikbare bewijsstukken.
Artikel 6
Aan een bemiddeling, die telefonisch en waar nodig schriftelijk plaatsvindt, zijn geen kosten
verbonden. Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen een technisch onderzoek gewenst of zelfs
noodzakelijk is alvorens er een bemiddelingsvoorstel kan worden uitgebracht. Een technisch
deskundigenonderzoek wordt in beginsel verricht door een onafhankelijk expertisebureau. De kosten
hiervoor komen voor rekening van de partij die opdracht geeft tot een dergelijk onderzoek.
Artikel 7
In alle gevallen waarin zulks naar het oordeel van de bemiddelaar mogelijk en noodzakelijk is, wordt
de bemiddeling afgesloten met een bemiddelingsvoorstel.
Artikel 8
De termijn waarbinnen de bemiddeling wordt afgerond bedraagt gemiddeld 3 maanden, tenzij
bijzondere omstandigheden verlenging van deze termijn noodzakelijk maken.
Artikel 9
Wanneer een bemiddeling niet leidt tot het voor de consument gewenste resultaat dan kan deze zich
wenden tot de Geschillencommissie in kwestie. Eventuele onderzoekskosten die tijdens de
bemiddelingsfase en in overleg met BOVAG Bemiddeling zijn gemaakt, kunnen in de vordering op het
bedrijf worden meegenomen wanneer een bindend advies bij de Geschillencommissie in kwestie
wordt aangevraagd.
Artikel 10
Geschillenregeling inzake de in artikel 1 genoemde produkten:
Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/ opdrachtgever om het geschil door de
gewone rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie gedaan
beroep staat de gang naar de gewone rechter niet meer toe. Is de in het vorige artikel genoemde
bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/opdrachtgever niet de voorkeur aan een
bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil schriftelijk aanhangig maken bij een van de
volgende Geschillencommissies;
Inzake auto’s, caravans, kampeerauto’s en vouwwagens:
Geschillencommissie Voertuigen, postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.
De koper/opdrachtgever dient het geschil, binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling
niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te maken.
In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/ opdrachtgever uiterlijk drie maanden
nadat hij de verkoper/ reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de betreffende
Geschillencommissie aanhangig te maken.
Inzake autoverhuur:
Geschillencommissie Autoverhuur, postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.
In het geval dat is bemiddeld door BOVAG Bemiddeling dient de huurder binnen 6 weken na
ontvangst van het bericht dat de bemiddeling geen resultaat heeft gehad het geschil bij de
Geschillencommissie Autoverhuur aanhangig te maken.
In het geval dat niet door BOVAG Bemiddeling is bemiddeld, dient de huurder uiterlijk 3 maanden
nadat het geschil is gerezen, het geschil bij de Geschillencommissie Autoverhuur aanhangig te
maken.
Inzake rijopleidingen:
Geschillencommissie Rijopleidingen, postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.
In het geval dat is bemiddeld door BOVAG Bemiddeling dient de leerling binnen 6 weken na ontvangst
van het bericht dat de bemiddeling geen resultaat heeft gehad het geschil bij de Geschillencommissie
Rijopleidingen aanhangig te maken.
In het geval dat niet door BOVAG Bemiddeling is bemiddeld, dient de leerling uiterlijk 3 maanden
nadat het geschil is gerezen, het geschil bij de Geschillencommissie Rijopleidingen aanhangig te
maken.
Inzake tweewielers:
Geschillencommissie Tweewielers, postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.
De koper/opdrachtgever dient het geschil, binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling
niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Tweewielers aanhangig te maken.
In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/ opdrachtgever uiterlijk drie maanden
nadat hij de verkoper/ reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de betreffende
Geschillencommissie aanhangig te maken.
Inzake revisies:
BOVAG Geschillencommissie revisie, p/a BOVAG-secretariaat, Kosterijland 15, 3981 AJ te BUNNIK.
Verplichte BOVAG bemiddeling. Het gemotiveerd verzoek om een uitspraak dient door de meest
gerede partij binnen 3 maanden na het bemiddelingsvoorstel aanhangig te worden gemaakt
(vergezeld van een expertiserapport van een gerenommeerd deskundige) en daarnaast dient de
koper/opdrachtgever, mits de koper/opdrachtgever de betaling daarvan achterwege heeft gelaten, het
bedrag van de dienst en/of zaak waarop het geschil betrekking heeft bij de Geschillencommissie in
depot te storten.
Inzake lichte bedrijfswagens en aanhangwagenverhuur:
BOVAG Geschillencommissies lichte bedrijfswagens dan wel aanhangwagenverhuur per adres
BOVAG-secretariaat, Kosterijland 15, 3981 AJ te BUNNIK.
In het geval dat is bemiddeld door BOVAG Bemiddeling dient de leerling binnen 6 weken na ontvangst
van het bericht dat de bemiddeling geen resultaat heeft gehad het geschil bij de Geschillencommissie
aanhangig te maken. In het geval dat niet door BOVAG Bemiddeling is bemiddeld, dient de leerling
uiterlijk 3 maanden nadat het geschil is gerezen, het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te
maken.
versie: maart 2012

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB