Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 04-03-15 15:11:22

yobo123
Gebruikers
Geregistreerd: 04-03-15
Posts: 4

Tijdelijk aangenomen bij wijze van proef

Hallo,

Ik heb een tijdelijk dienstverband (1jr) dat 1 mei afloopt.
In mijn aanstelling staat dat ik aangesteld ben bij wijze van proef.
Bij gebleken geschiktheid volgt daarna een vaste aanstelling. (gemeenteambtenaar)

We hebben onlangs een nieuwe leidinggevende gekregen en mijn aanstelling loopt bijna ten einde. Hij geeft aan er niets over te kunnen zeggen.
Ik heb niets in mijn dossier staan waarin staat dat ik niet goed functioneer, en daar ook nooit een gesprek over gehad.

Ik vraag me dan ook af in hoeverre de werkgever nog van me af kan.

Offline

#2 04-03-15 21:58:08

Johannes
Gebruikers
Geregistreerd: 13-02-15
Posts: 18

Re: Tijdelijk aangenomen bij wijze van proef

Hoi Yobo123,

Ik heb ff gekeken voor je of ik er wat meer over kon vinden. Als in je aanstelling staat dat je na een proeftijd van een jaar een vast contract (vaste aanstelling) krijgt, dan mag je daar in beginsel op rekenen lijkt mij. Zeker als deze proeftijd bijna om is, zoals je aangeeft. Je zegt dat er niks in je dossier staat dat je niet goed zou werken, dus dan is dat ook geen reden. Dan mag je daar dus denk ik voorzichtig vanuit gaan. Als ik kijk hoe hier door de rechter in soortgelijke gevallen over wordt geoordeeld, dan denk ik dat de onderstaande twee zaken wel een mooi beeld geven:

3.1. In geding is de handhaving van een besluit ontslag te verlenen met ingang van een binnen de proeftijd gelegen tijdstip. De toetsing van een dergelijk besluit is terughoudend en beperkt zich, naast de overigens in aanmerking komende toetsing van het bestreden besluit aan geschreven of ongeschreven rechtsregels en algemene rechtsbeginselen, tot de vraag of het bestuursorgaan in redelijkheid tot het oordeel is gekomen dat de betrokken ambtenaar niet aan de door het bestuursorgaan redelijkerwijs te stellen eisen en verwachtingen heeft voldaan. Nu het ontslag is verleend korte tijd na aanvang van de aanstelling, dient daarbij mede te worden betrokken of gedaagde tot het oordeel heeft kunnen komen dat appellant ook niet binnen afzienbare tijd aan de redelijkerwijs te stellen eisen en verwachtingen zal kunnen voldoen.

3.2. Uit een gespreksverslag van 24 april 2002 is gebleken dat appellant reeds kort na zijn aanstelling van het afdelingshoofd kritiek kreeg op zijn wijze van communiceren met collega’s en derden. Appellant heeft in dit gesprek erkend dat het communicatieve aspect hem wat minder ligt, dat bij vorige werkgevers dezelfde problematiek speelde en dat hij al diverse cursussen op het communicatieve vlak heeft gevolgd. Met appellant is toen afgesproken dat hij zijn wijze van communiceren zal proberen te verbeteren en dat gedaagde de voortgang zal toetsen.

3.3. In de periode vanaf 24 april 2002 tot en met 13 juni 2002 zijn diverse voortgangs-gesprekken met appellant gehouden. Uit de verslagen van deze gesprekken blijkt dat de bij appellants leidinggevende bestaande ontevredenheid over appellants functioneren zich verder uitbreidde op diverse vlakken. Zo heeft deze leidinggevende appellant onder meer aangesproken op zijn houding en gedrag naar collega’s en derden, op het niet accepteren van het gezag van de milieucoördinator, op de wijze waarop hij uitgaande brieven redigeerde en op zijn wijze van communiceren. Appellant heeft daarbij telkens aangegeven het niet eens te zijn met gedaagdes kritiek en hij stelde zich daarbij op het standpunt dat zijn visie de juiste was. De sturende gesprekken brachten dan ook geen verbetering in het functioneren van appellant, ook niet nadat hij daarbij was gewezen op de consequentie van tussentijds ontslag.

3.4. Gelet op de gedingstukken en het verhandelde ter zitting heeft appellant de Raad er niet van kunnen overtuigen dat hij tijdens de sollicitatieprocedure is misleid over de aard en het niveau van de functie en dat dit de basis was voor de ontstane wrijvingen. Indien en voorzover appellant bij indiensttreding niet op de hoogte is geweest van de aanwezigheid en de rol van de milieucoördinator rechtvaardigt dit geenszins appellants houding en opstelling tegenover hem. In een hiërarchische organisatie als die van gedaagde is het immers gebruikelijk, en mag ook van appellant verwacht worden, dat hij zich schikt naar de geenszins onredelijk te achten eisen van een leidinggevende.

3.5. In aanmerking genomen de vele gesprekken die met appellant hebben plaats gevonden is er naar het oordeel van de Raad in voldoende mate gelegenheid geboden aan appellant om zich aan te passen aan de eisen van gedaagdes organisatie. Gedaagde heeft genoegzaam onderbouwd dat appellant niet voldeed aan de in redelijkheid te stellen eisen en verwachtingen en voorts dat, mede gelet op de omstandigheden die in de persoon van appellant zijn gelegen, een reële kans op verbetering in de nabije toekomst niet was te verwachten.

3.6. Gelet op het vorenoverwogene is de Raad, met de rechtbank, van oordeel dat gedaagde in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van zijn bevoegdheid om appellant voor het einde van het dienstverband ontslag te verlenen. Dit betekent dat de aangevallen uitspraak moet worden bevestigd.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien … 005:AT8521


Eiseres had een tijdelijke aanstelling, zonder termijn, met een proeftijd van een jaar. Nadat de proeftijd reeds geruime tijd was verstreken, heeft verweerder de tijdelijke aanstelling, met terugwerkende kracht, met een jaar verlengd. Volgens de voorzieningenrechter is dit niet mogelijk. Door het verstrijken van de proeftijd is van rechtswege een aanstelling voor onbepaalde tijd ontstaan. Door de besluiten van verweerder is eiseres rechtspositioneel in een slechtere positie gebracht dan voor de verlenging van de aanstelling met terugwerkende kracht. Voorts blijkt dat de feitelijke grondslagen die verweerder hanteert, niet overeenkomen met de juridische grondslagen van de besluitvorming. Bovendien is in geding het besluit waarbij verweerder het dienstverband van eiseres heeft opgezegd. Gelet op het gesloten stelsel van ontslaggronden kan dit niet.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien … 007:BB1013

Al met al lijkt me dus dat je er vanuit mag gaan dat je die vaste aanstelling moet krijgen. Er zijn geen redenen om anders te denken en er is je kennelijk bij de aanstelling ook al het vertrouwen gegeven dat dit zo zou zijn. Mocht dit uiteindelijk anders blijken uit te pakken, dan is het denk ik handig om even juridisch advies in te winnen (zeg maar over de individuele zaak - jouw aanstelling, jouw dossier etc.)

Werk ze! wink

Offline

#3 06-03-15 22:10:40

yobo123
Gebruikers
Geregistreerd: 04-03-15
Posts: 4

Re: Tijdelijk aangenomen bij wijze van proef

Zo wat een informatie. Bedankt hiervoor, het moet haast wel goed komen

Offline

#4 07-08-15 09:02:53

yobo123
Gebruikers
Geregistreerd: 04-03-15
Posts: 4

Re: Tijdelijk aangenomen bij wijze van proef

Het is trouwens ook goed gekomen... pas op 1 mei maar toch.

Bedankt

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB