Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 14-04-15 08:31:16

sira
Gebruikers
Geregistreerd: 14-04-15
Posts: 1

wijkvernieuwing

Dag allen,

Kunnen jullie mij vertellen wat mijn rechten zijn omtrent het volgende:

Wij moeten na meer dan 25 jaar onze huurwoning/vertrouwde buurt verlaten omdat ze gaan slopen. Nou hebben we een andere woning aangewezen gekregen maar de huur is bijna 300euro hoger! kunnen zij dit zomaar maken? het is een veel kleinere woning en ook nog is een oude woning.

Graag adviezen.

Mijn dank is groot.

Gr. Sira

Offline

#2 15-04-15 13:29:02

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: wijkvernieuwing

Hoi Sira,

Op het moment dat er sprake is van wijkvernieuwing en je daardoor je huis uit zou moeten, dan kun je daarbij recht hebben op een schadeloosstelling. Kijk ik in de rechtspraak dan zie ik bijvoorbeeld Hof Leeuwarden 28 januari 2004, ECLI:NL:GHLEE:2004:AO2623:

"6. Het hof acht op grond van de thans overgelegde stukken voldoende aangetoond dat, mede ter behoud van de toekomstige positie van Nijestee op de woningmarkt, ingrijpen in de woningsamenstelling van de wijk [wijk] noodzakelijk is. De aanpak van de buurten 4, 5 en 6 is door de gemeenteraad van [woonplaats] goedgekeurd bij besluit van 30 mei 2001 onder toekenning van een krediet voor exploitatietekorten van ruim ƒ 25.000.000. Uit dit besluit vloeit evenwel niet de verplichting voor Nijestee voort om de flatwoning [adres flatwoning] (gedeeltelijk) af te breken en om [appellant] de huur op te zeggen. Nijestee heeft haar beroep op de formele rechtskracht van enig besluit niet nader toegelicht, ondanks dat het hof haar daartoe had uitgenodigd, zodat het hof deze stelling van Nijestee verder zal passeren.

7. [appellant] heeft de juistheid van de analyses, verwoord in het wijkvernieuwingsplan [wijk] 2003 ter discussie gesteld. Voor zover deze kritiek betrekking heeft op de algemene uitgangspunten van dit plan en de aanpak van andere wijken dan [wijk] en daarbinnen van andere buurten dan buurt 4, passeert het hof deze bezwaren, aangezien zulks het bestek van deze procedure te buiten gaat.

8. Ten aanzien van buurt 4 voert [appellant] aan dat bij de uitwerking van het plan de oorspronkelijk voorziene groene doorsteken niet zijn gerealiseerd en dat uiteindelijk gekozen is voor de bouw van extra grote - en dure - halfvrijstaande woningen. De flats aan de [nabijgelegen laan] - die oorspronkelijk identiek waren aan die aan de [straat waaraan flatwoning ligt] - zijn wel van een lift zijn voorzien. Volgens [appellant] had zulks ook met de flats aan de [straat waaraan flatwoning ligt] kunnen gebeuren.

9. Het hof is van oordeel dat hetgeen [appellant] aanvoert onvoldoende afdoet aan de door Nijestee naar voren gebrachte argumenten. In het kader van de, ook door de gemeenteraad van [woonplaats] noodzakelijk geachte grotere differentiatie van woningtypen in de wijk [wijk], zijn een aantal van de daar veel voorkomende, minder goed in de markt liggende portiekflats afgebroken en vervangen door luxere koopwoningen, welke in de wijk ontbraken. Niet alle af te breken flatwoningen behoefden volgens het wijkvernieuwingsplan op het moment van afbraak slecht verhuurbaar te zijn. Nijestee heeft op verdedigbare gronden de keuze voor afbraak laten vallen op het complex aan de [straat waaraan flatwoning ligt] en niet op vergelijkbare flatcomplexen aan de [nabijgelegen laan], welke in het kader van het wijkvernieuwingsplan voorzien zijn van een lift.

10. Inherent aan een stedenbouwkundig vernieuwingsplan als dat voor de wijk [wijk], is dat ook een andere stedenbouwkundige invulling mogelijk is waarbij de flat aan de [straat waaraan flatwoning ligt] in stand zou zijn gebleven en elders corporatiewoningen zouden worden gesloopt teneinde aan de doelstellingen van het plan te vernieuwingsplan te voldoen. Indien een organisatie op het terrein van sociale woningbouw zoals Nijestee, in het kader van door de gemeenteraad geaccordeerde wijkvernieuwing, op grond van artikel 7A:1623e BW (oud), eerste lid onder 3, huurbeëindiging vordert, behoeft zij evenwel niet aannemelijk te maken dat, met uitsluiting van alle andere opties, alleen de sloop van de desbetreffende woning de realisatie van de doelstellingen van het wijkvernieuwingsplan mogelijk maakt. Voor de beantwoording van de vraag of in een dergelijk geval sprake is van het dringend nodig hebben voor eigen gebruik is doorslaggevend dat de beleidsmatige - waaronder ook financiële - keuzes die aan het verzoek van de woningbouworganisatie tot huurbeëindiging ten grondslag liggen, op redelijke gronden berusten. Het hof acht zulks in dit geval voldoende aangetoond. Voor zover in de grieven een ander standpunt wordt verdedigd, treffen zij geen doel.

11. [appellant] heeft geen argumenten naar voren gebracht welke tot de conclusie moeten leiden dat zijn eigen belang om aan de [adres flatwoning] te kunnen blijven wonen, zwaarder zou moeten wegen dan het belang van Nijestee bij sloop.

12. Nijestee heeft, in antwoord op de daartoe strekkende vraag van het hof, aangegeven dat in het kader van het sociaal plan wijkvernieuwing dat het complement vormt van het wijkvernieuwingsplan [wijk] 2003, aan [appellant] een verhuiskostenvergoeding is verstrekt van Euro 3.755 en dat aan zijn nieuwe woning "maatwerk" is verricht in die zin dat er dubbel glas en kunststofkozijnen zijn aangebracht. [appellant] heeft hierover geen nadere opmerkingen gemaakt.

13. Aangezien [appellant] onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze tegemoetkoming als ontoereikend moet worden bestempeld, zal het hof de tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing en herinrichting op dit bedrag vaststellen.

De slotsom

14. Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen uitsluitend voor zover de kantonrechter heeft verzuimd zelf de hoogte van de tegemoetkoming voor de kosten van de verhuizing en herinrichting vast te stellen en hiervoor een bedrag van Euro 3.755 toekennen. Voor het overige zal het hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigen."

Op het moment dat je dan opeens met 300 euro hogere huur komt te zitten, dan lijkt me dat je een tegemoetkoming moet vragen i.v.m. de wijkvernieuwing. Heb je dat al gedaan?

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB