Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
 • Quickscan:
 • Snel antwoord
 • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Burgerlijk Wetboek

Boek 1

 • Personen- en familierecht: bijvoorbeeld de regels voor het geven en wijzigingen van naam, over het huwelijk, voogdij en curatele, ouderlijk gezag (gezag over kinderen), scheiding van tafel en bed, scheiding, stuiting van het huwelijk, geregistreerd partnerschap, erkenning van kinderen, vaststelling van het vaderschap, meerderjarigheid, voogdij, levensonderhoud (alimentatie), onderbewindstelling, mentorschap etc.

Boek 2

 • Rechtspersonen: bijvoorbeeld de regels omtrent de vereniging, de stichting, de Naamloze vennootschap (NV), de Besloten vennootschap (BV), algemene vergadering van aandeelhouders, de Raad van commissarissen, aandelen, fusie en splitsing, balans, activa, passiva, het jaarverslag etc.


Boek 3

 • Vermogensrecht in het algemeen: bijvoorbeeld de regels omtrent volmacht, rechtshandelingen ("Wat is een rechtshandeling"?), overdracht van goederen, bezit en houderschap, bewind, gemeenschap, Vruchtgebruik, pand (pandrecht) en hypotheek (hypotheekrecht), recht van gebruik en bewoning, wanneer vorderingen bevoorrecht zijn (bijvoorbeeld in geval van faillissement) etc.


Boek 4

 • Erfrecht: bijvoorbeeld de regels omtrent erfopvolging, de uiterste wil, uiterste wilsbeschikkingen, legitieme portie, legaten, erfstellingen, het verwerpen van een erfenis, bewindvoerder, aanvaarding van een erfenis, vereffening van de nalatenschap, verdeling van de nalatenschap etc.


Boek 5

 • Zakelijke rechten: bijvoorbeeld de regels omtrent eigendom, eigendom van roerende zaken, eigendom van onroerende zaken, mandeligheid (wanneer is een heg of schutting mandelig?), het burenrecht (naburige erven), Erfpacht, recht van opstal, appartementsrecht, de Vereniging van eigenaars etc.


Boek 6

 • Algemeen gedeelte verbintenissenrecht: Bijvoorbeeld de regels omtrent verbintenissen in het algemeen, pluraliteit van schuldeisers/ schuldenaren, hoofdelijke aansprakelijkheid, de voorwaardelijke verbintenis, nakoming, opschorting, verzuim (wanneer is een schuldenaar in verzuim?), schuldeisersverzuim, niet-nakoming en de gevolgen daarvan, het boetebeding, verrekening, schadevergoeding, onrechtmatige daad, subrogatie, zaakwaarneming, oneerlijke handelspraktijken, algemene voorwaarden, aansprakelijkheid voor zaken, aansprakelijkheid voor kinderen, aansprakelijkheid voor dieren, misleidende reclame, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, wederkerige overeenkomsten etc.


Boek 7

Bijzondere overeenkomsten: Bijvoorbeeld de regels omtrent:

 • Koop en ruil - verplichtingen van de koper, verplichtingen van de verkoper, bijzondere gevolgen van niet-nakoming, koop breekt geen huur, consumentenkoop, non-conformiteit etc.

 • Huur - verplichtingen van de verhuurder, verplichtingen van de huurder, de huurprijs, huur van bedrijfsruimte, de huurcommissie etc.

 • Pacht - verplichtingen van de pachter, verplichtingen van de verpachter, pachtoverneming, het voorkeursrecht van de pachter etc.

 • Opdracht - opdracht in het algemeen, lastgeving, bemiddelingsovereenkomst, de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, de agentuurovereenkomst, de reisovereenkomst, bewaarneming etc.

 • De arbeidsovereenkomst - algemene bepalingen, loon, vakantie, verlof, gelijke behandeling, verplichtingen van de werkgever, verplichtingen van de werknemer, einde van de arbeidsovereenkomst, CAO, uitzendkrachten etc.

 • De vaststellingsovereenkomst - totstandkomingsvereisten, geldigheid, rechten van derden, vernietigbaarheid, ontbinding etc.

 • De verzekering - algemene bepalingen, indemniteitsbeginsel, schadeverzekering, levensverzekering, sommenverzekering etc.


Boek 7A 

 • Wijzigingswet Boek 7: Bijvoorbeeld de regels omtrent koop en verkoop op afbetaling, huurkoop, maatschap etc.


Boek 8

 • Verkeersmiddelen en voor vervoer: goederenvervoer, Zeeschepen, rederij van het zeeschip, Avarij-grosse, aanvaring, ongevallen, hulpverlening, wegvervoer, verhuisovereenkomst, opvolgend vervoer, aansprakelijkheid voor spoorvoertuigen, rederij, luchtrecht etc.


Boek 9

 • In de toekomst zal boek 9 waarschijnlijk het intellectueel eigendomsrecht beslaan.


Boek 10

 • Internationaal Privaatrecht: algemene bepalingen, het huwelijk, partnerschapsvermogensregime, wettiging, erkenning, Adoptie, levensonderhoud, goederenrecht, trustrecht, erfrecht, verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst, zeerecht, binnenvaart en luchtvaart etc.