Gratis juridisch adviesStel gratis je vraag:

(60 c/m)

Of stel uw juridische vraag per e-mail of per chat:
  • Betaal € 24,99
  • U krijgt juridisch advies (meestal binnen een dag)
  • Beoordeel NuRecht en stuur het formulier op
  • Wij storten € 24,99 terug!
  • GRATIS!👍
Waarom?
Door de betaling van € 24,99 krijgen wij alleen serieuze vragen en geen spam. Het advies is gratis omdat wij u terugbetalen. Lees hier waarom!

  Ik accepteer de algemene voorwaarden
Stel je vraag  Gratis juridisch advies Gratis juridisch advies

Privacybeleid

Bij het gebruik van de chat van NuRecht wordt u verzocht om een naam en e-mailadres op te geven. Aan de hand daarvan kunnen wij contact met u opnemen indien dit nodig mocht zijn. De door u verstrekte gegevens worden voor intern gebruik bewaard. Zo kunnen wij later altijd terugzien welk advies is gegeven, voor het geval u bijvoorbeeld met een vervolgvraag bij NuRecht komt

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door NuRecht overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld. In het vrijstellingenbesluit van de Wbp worden Juridische en financiëledienstverleners vrijgesteld van de verplichting van art. 27 Wet bescherming persoonsgegevens. Daaraan voldoet NuRecht uiteraard. Zie daarvoor Artikel 15 van het Vrijstellingenbesluit
X

Artikel 15 Vrijstellingenbesluit

1. Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de juridische, onderscheidenlijk financiële dienstverlening aan cliënten van notarissen, advocaten of andere rechtshulpverleners, van gerechtsdeurwaarders voorzover het hun ambtelijke praktijk betreft, registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten en werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder verantwoordelijkheid van een financiëledienstverlener rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

2. De verwerking geschiedt slechts voor:

a. de juridische of financiële dienstverlening en advisering aan een cliënt;

b. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;

c. het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen stellen van derden daarvan;

d. het behandelen van geschillen, waaronder begrepen het voeren van procedures;

e. het doen uitoefenen van accountantscontrole dan wel andersoortige controle;

f. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

3. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokken cliënt;

b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a,

c. gegevens als bedoeld onder a, van ouders, voogden of verzorgers van minderjarige cliënten;

d. gegevens als bedoeld onder a, van de wederpartij of derden;

e. gegevens met het oog op de behandeling de zaak of de beslechting van het geschil;

f. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

g. andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met f, waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

4. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet.

5. De persoonsgegevens worden verwijderd nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken, dan wel bij gebreke daarvan, uiterlijk twee jaren na de beëindiging van de behandeling van de zaak, de uitvoering van de controle of de beslechting van het geschil, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.EV SSL Certificaat

Om uw gegevens zo veilig mogelijk te behandelen heeft NuRecht op deze website de hoogtst mogelijke bescherming via een veiligheidscertificaat. U kunt dit herkennen aan de groene adresbalk bovenin het scherm. Hier kunt u tevens het certificaat raadplegen en instellingen wijzigen, wanneer uw browser dit ondersteunt (zie ook de afbeelding op deze pagina). Tevens kunt u het certificaat hier checken bij Comodo Internet security:Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, maar u kunt deze eenvoudig weigeren wanneer u voor het eerst gebruik maakt van deze site, of indien u uw browsergeschiedenis wist en opnieuw naar de site gaat. Wanneer u cookies accepteert, dan kunnen derden cookies op de randapparatuur van u als gebruiker plaatsen, de daarop geplaatste cookies lezen, of webbeacons gebruiken om informatie te verzamelen wanneer er advertenties worden toegevoegd aan uw website.