Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
 • Quickscan:
 • Snel antwoord
 • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Algemene voorwaarden

Download in pdf

NuRecht werkt vooral met vrijwilligers, tijdens hun rechtenstudie. Het is altijd mogelijk dat iemand een fout maakt. Advocaten zijn tegen eigen fouten verzekerd, maar NuRecht niet. Maak je gebruik van de diensten van NuRecht, dan moet je dus goed weten dat er altijd een (klein) risico bestaat. Wij geven advies, en het is ieders eigen keuze om dit advies al dan niet op te volgen. NuRecht aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor door haar gegeven adviezen of verleende rechtshulp.

Artikel 1. Definities

 • Cliënt: elke natuurlijke- of rechtspersoon die zich via de website www.nurecht.nl tot stichting NuRecht wendt met een juridische vraag of een juridische kwestie, dan wel geschil, waaromtrent het advies van NuRecht wordt gevraagd. De term 'cliënt' is vanuit taalkundig oogpunt niet juist, nu tussen NuRecht en de hulpzoekende nimmer enige overeenkomst tot stand komt, met uitzondering van de overeenkomst dat NuRecht de donatie zal terugbetalen indien een beoordeling wordt gegeven op Google+ en Trustpilot, op de in deze algemene voorwaarden beschreven wijze, als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden.
 • Particulier: eenieder die niet namens een organisatie, een stichting, een vereniging of een bedrijf een vraag stelt die ziet op niet bedrijfsmatige- of beroepsmatige- of collectieve belangen of activiteiten die hij ontplooit of behartigt.
 • Ondernemer: eenieder die niet particulier is en derhalve omwille van een onderneming, stichting, organisatie, of vanuit beroeps- of bedrijfsmatig handelen of namens een collectief belang een juridische vraag stelt, zoals bijvoorbeeld een bestuurder, een ZZP-er, een persoon gelieerd aan een overheidsorgaan of overheidsinstelling, een verhuurder, een werkgever,
 • Homepage: de pagina van een website die de url vormt die aan registratie onderhevig is (zonder verdere toevoegingen) en die de toegangspoort is tot de website van de ondernemer en daarmee de hoofdpagina van de website vormt van de ondernemer.
 • Hyperlink: een tekstvermelding op een website die zichtbaar aan te klikken is en na erop te klikken daarmee de bezoeker naar de homepage van NuRecht doorstuurt (www.nurecht.nl).
 • Vrijwillige eigen bijdrage: het bedrag van € 5.- dat een cliënt vrijwillig kan voldoen ten behoeve van het krijgen van een advies via Stichting NuRecht, om zo Stichting NuRecht te ondersteunen..
 • Tarief: de financiële vergoeding die in rekening wordt gebracht voor de uitvoering van een opdracht door een Zelfstandige jurist, exclusief kosten voor vervoer en overige te maken kosten zoals onder andere leges, griffierecht en verzendkosten.
 • Zelfstandige jurist: een specifieke derde partij die waartoe een cliënt zich eventueel op eigen initiatief kan richten voor verdere rechtshulp.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stichting NuRecht verstrekte adviezen, hoe ook genaamd;
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dit uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen;
 • Op betalingen die worden verricht via de iDEAL button, zijn tevens de algemene voorwaarden van Pay.nl van toepassing.
 • NuRecht kan de algemene voorwaarden wijzigen wanneer zij dit wenselijk acht.
 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. In dat geval zal worden getracht om - eventueel via overleg - te komen tot een bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Gratis juridisch advies

 • Stichting NuRecht geeft gratis juridisch advies, ongeacht of een cliënt een hogere eigen bijdrage wenst te betalen of eventueel een donatie wil richten tot Stichting NuRecht. Het advies is vrijblijvend en het is aan de cliënt zelf om dit advies al dan niet op te volgen.
 • Tussen een cliënt en NuRecht ontstaat nimmer een overeenkomst in welke vorm dan ook, met uitzondering van de overeenkomst dat NuRecht de donatie zal terugbetalen indien een beoordeling op Google+ en op Trustpilot wordt geplaatst, op de in deze algemene voorwaarden beschreven wijze en dat deze niet nadien zal worden gewijzigd of verwijderd, als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden. Indien via www.nurecht.nl een vraag wordt gesteld aan NuRecht, dan is dit een vrijblijvend verzoek aan NuRecht of wij deze cliënt kunnen adviseren. De cliënt geeft dus ook geen opdracht aan NuRecht, maar doet een verzoek voor advies. Er is dus geen sprake van een overeenkomst van opdracht. Indien NuRecht besluit om op dit vrijblijvende verzoek van de cliënt geen jurisich advies te geven, dan wordt de betaalde donatie van de cliënt teruggestort op diens rekening, al dan niet via Paypal of iDeal (Stichting Pay).
 • Het aanvaarden van de algemene voorwaarden doet evenmin een overeenkomst tussen NuRecht en de cliënt ontstaan, met uitzondering van de overeenkomst dat NuRecht de donatie zal terugbetalen indien een hyperlink is geplaatst op de in deze algemene voorwaarden beschreven wijze en dat de ondernemer deze zal laten staan op de aangegeven plaats, als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden. Met het aanbieden van deze algemene voorwaarden beoogt NuRecht dus ook niet een overeenkomst van opdracht te (kunnen) laten ontstaan. NuRecht geeft daarmee enkel aan: "Indien u NuRecht een vraag wilt stellen, dan moet u voor het stellen van die vraag de algemene voorwaarden accepteren en lezen. Met het accepteren van de algemene voorwaarden wordt het mogelijk gemaakt om NuRecht een vraag te stellen, maar dat betekent niet dat er een overeenkomst ontstaat tot adviseren of dat er een verplichting is van NuRecht om u te antwoorden. En indien u de algemene voorwaarden accepteert, dan geeft u daarmee aan dat u hiervan op de hoogte bent. NuRecht zet zich er (uiteraard) wel voor in om u te antwoorden."
 • Het staat NuRecht ten allen tijde vrij om een vraag niet te beantwoorden, bijvoorbeeld wanneer voor het beantwoorden meer specialistische kennis noodzakelijk is en waarover NuRecht niet beschikt, indien het een studiegerelateerde vraag is die de didactische opzet van de studie nadelig zou kunnen beïnvloeden, of indien het de inschatting van NuRecht is dat het belang dat met de juridische vraag van de cliënt gemoeid gaat een te hoog geldelijk bedrag c.q. risico met zich brengt. In dat geval zal NuRecht motiveren om welke reden geen advies gegeven kan worden.
 • NuRecht probeert om alle vragen zo snel mogelijk (doorgaans) per dag te beantwoorden. Dit is niet altijd mogelijk.
 • Wanneer NuRecht om welke reden dan ook een vraag niet zal (kunnen) beantwoorden, dan wordt altijd getracht om de cliënt hiervan op de hoogte te stellen. 
 • Indien de vraag van de cliënt duidelijk maakt dat hij het meest gebaat is bij het advies en/of de rechtshulp van een advocaat of jurist, dan probeert NuRecht - waar mogelijk - de cliënt naar een geschikte advocaat of jurist in zijn woonplaats te verwijzen binnen het netwerk van NuRecht.
 • NuRecht geeft juridisch advies maar geeft geen ‘strategisch’ juridisch advies. Wij beantwoorden uw juridische vragen, geven aan hoe iets juridisch zit en op welke wet of rechterlijke uitspraak wij dat baseren. Maar wij zijn doorgaans niet bij machte om u daarnaast ook ‘strategisch’ advies te geven over wat u het beste zou kunnen doen, hoe u een situatie zou kunnen aanpakken. Dus de volgende vragen kunnen wij veelal niet beantwoorden:
  • “Wat kan ik in deze situatie het beste doen?”
  • “Hoe zou ik het contract het beste kunnen opstellen?”
  • “Wat kan ik de wederpartij het beste laten weten?”
  • “Kunt u deze vaststellingsovereenkomst controleren?”
  • “Kunt u de brief die ik heb opgesteld controleren?”
  • “Kunt u mijn bezwaarschrift / klacht controleren?”
  • “Mijn ouders gaan bij ons inwonen. Kunt u vertellen wat de gevolgen eventueel zijn en waar wij op moeten letten?”
  • “Ik stuur u het hele dossier op met alle brieven en corresponcentie. Kunt u dit allemaal lezen? De vraag wordt dan wel duidelijk.”
  • “etc.
  • Wij beantwoorden concrete juridische vragen en geven daarop juridisch advies, maar indien men een strategisch advies wil om te weten wat men in een bepaalde situatie het beste kan doen, welk contract beter is, welke vooraarden etc., dan is het noodzakelijk om uw gehele situatie te weten en dat valt uiteraard buiten een gratis juridisch advies. Vaak zijn daar vele uren voor nodig om dit te kunnen beoordelen, waarna nog meer uren nodig zijn om tot een advies te komen. In dergelijke gevallen kunt u zich het beste direct wenden tot een advocaat.
 • NuRecht is terughoudend met het beantwoorden van studiegerelateerde vragen door kennelijke studenten, nu wij daarmee mogelijk de didactische opzet van de opleiding zouden dwarsbomen. Immers, veelal worden studenten geacht om zelf hun opdrachten voor te bereiden en uit te werken, zodat daarbij juist de vereiste bekwaamheden kunnen worden ontwikkeld.
 • NuRecht geeft juridisch advies maar wel moet men bedenken dat dit gratis is en dat daaraan uiteraard restricties zijn verbonden. Zie het als een eerste advies om te weten wat je daarna kunt doen: een advocaat inschakelen, de wederpartij aanschrijven, bezwaar maken etc. Veracht echter niet de je “voor een gratis dubbeltje op de beste plaats op de rij voor de eerste rij zit!” Ter vergelijking: krijg je een gratis medisch advies, dan zit daar uiteraard niet bij inbegrepen dat er ook laboratoriumonderzoek wordt gedaan, artsen bij een vreemde ziekte zelf de boeken in duiden of opleidingen gaan volgen om u gratis advies te kunnen geven. Is uw vraag van zodanig niveau dat het nodig is om eerst een studie te maken van de vraag en uw situatie, dan is deze niet met een gratis advies te beantwoorden; niet door NuRecht, niet door niemand.
 • Indien welbewust informatie wordt achtergehouden, verzwegen of verdraaid, dan is het niet mogelijk om u goed advies te geven. Denk dus nooit: “Ik zeg bepaalde dingen maar niet, want dan zoeken ze het antwoord vast in die richteing… Als u niet openheid van zaken geeft, dan is het aan uzelf te wijten dat het antwoord navenant niet volledig is.

Artikel 4. Privacy en geheimhouding


 • Met het accepteren van de algemene voorwaarden stemt cliënt ermee in dat NuRecht (en haar medewerkers) van de voltallige inhoud van de vraag kennis kan nemen, daarmee ook van de persoonsgegevens die worden verstrekt en het IP-adres, dat deze gegevens via internet worden verzonden aan NuRecht en dat NuRecht voor eventuele vervolgvragen deze gegevens mag bewaren in een database, waartoe enkel de medewerkers van NuRecht toegang toe hebben middels een persoonlijk password. NuRecht en haar medewerkers hebben de toestemming van cliënt om zijn vraag onderling te bespreken en daartoe gebruik te maken van alle mogelijke communicatiemiddelen, mits het daarbij valt te verwachten dat derden deze communicatie niet kunnen volgen.
 • De medewerkers van NuRecht hebben voordat zij werden aangenomen strikte vertrouwelijke behandeling van deze gegevens toegezegd en deze nimmer te zullen doorspelen aan derden. NuRecht zal dit evenmin doen, met uitzondering van de situatie waarin een onherroepelijke rechterlijke uitspraak NuRecht daartoe zou verplichten.
 • NuRecht respecteert uw privacy en hanteert daarvoor een privacybeleid. Uw persoonsgegevens worden door NuRecht overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld. In het vrijstellingenbesluit van de Wbp worden Juridische en financiëledienstverleners vrijgesteld van de verplichting van art. 27 Wet bescherming persoonsgegevens. Daaraan voldoet NuRecht. Zie daarvoor artikel 15 van het Vrijstellingenbesluit.
 • Wanneer NuRecht een cliënt doorverwijst naar een advocaat of jurist, dan is NuRecht gerechtigd om de advocaat of jurist daarvan op de hoogte te stellen, door de naam en woonplaats van cliënt mede te delen aan deze advocaat of jurist of zijn kantoor.
 • NuRecht gerechtigd om beoordelingen van cliënten in Google+ of Trustpilot over de dienstverlening op haar webiste te plaatsen met afbeeldeing behorende bij het accountm indien die op Google+ of Trustpilot staat.

Artikel 5. Betaling en restitutie


 • Wanneer voorafgaand aan het stellen van een vraag een bedrag in rekening wordt gebracht dat meer bedraagt dan het door de minister vrijgestelde bedrag aan omzetbelasting voor rechtswinkels (2015: € 5,-, de gift ziet op € 24,99) dan is dit bedrag een schenking onder ontbindende voorwaarde. Dat wil zeggen dat het bedrag aan Stichting NuRecht wordt geschonken onder de voorwaarde dat het bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn wordt teruggevaagd op de voorgeschreven wijze. Wordt het betaalde bedrag dus niet binnen die termijn op de voorgeschreven wijze teruggevraagd bij Stichting NuRecht, dan is deze schenking onvoorwaardelijk: De cliënt heeft het bedrag dan als gift geschonken aan Stichting NuRecht
 • De cliënt kan het geschonken bedrag binnen 14 dagen nadat hij van Stichting NuRecht inhoudelijk antwoord heeft gekregen terugvragen. Het allereerste inhoudelijke advies is daarbij van belang, waarbij wordt gekeken naar het tijdstip van verzending door Stichting NuRecht. Wordt niet binnen 14 dagen een verzoek tot terugbetaling ontvangen, dan is de schenking onherroepelijk geworden en wordt het bedrag niet meer terugbetaald. Bij de beoordeling ter zake van de tijdigheid van uw aanvraag sluiten wij aan bij de bestuursrechtelijke ontvangsttheorie in combinatie met de timestamp van uw opgeslagen en uitgeprinte aanvraag.
 • De methode om het betaalde bedrag terug te vragen is door het daartoe verstrekte formulier volledig in te vullen en voorzien van de gevraagde bijlagen op te sturen naar het aangegeven adres. Daartoe moet worden ingevuld: Naam, Adres, Plaats, Telefoon, E-mail, Nieuwsbrief ontvangen?, Betaald met iDEAL/Paypal,iDeal: rekeningnummer/Paypal: e-mailadres, Datum betaling, Tijdstip betaling, Ons dossiernummer, Naam vraagsteller, Adres vraagsteller, Plaats vraagsteller, Telefoon vraagsteller, E-mail vraagsteller, Datum vraag, Tijdstip bevestigingsmail, Datum inhoudelijk antwoord, Tijdstip inhoudelijk antwoord, Geliked / Volgt via Facebook /Twitter /Google+ /N.v.t., Beoordeling via Google+, Datum van beoordeling, Bij Google+: naam, Uw beoordeling, Uw bericht, Rekeningnummer restitutie, Wilt u ons een deel schenken?, Datum en Handtekening. Als bijlagen moeten worden meegezonden: betalingsbewijs en correspondentie met NuRecht over uw vraag. Aan de hand van deze ingevulgde gegevens wordt gecontroleerd of deze juist zijn. Indien de gegevens juist zijn en overeenkomen met de gevens zoals die bij NuRecht bekend zijn, dan wordt het bedrag terugbetaald. Zijn de gevens niet juist of onvolledig ingevuldg of zonder bijlagen verzonden, dan volgt geen betaling en ook geen bericht. Stichting NuRecht gaat er in dat geval vanuit dat het een onrechtmatige aanvraag betreft.
 • Wordt niet binnen 14 dagen een verzoek tot terugbetaling gedaan, dan is de schenking onvoorwaardelijk en onherroepelijk geworden. Op het formulier geeft de cliënt aan of hij het bedrag alsnog aan NuRecht wil schenken of een deel daarvan, door aan te geven of hij 0% schenkt, 25% schenkt, 50% schenkt, 75% schenkt of 100% schenkt. Dit percentage kan de cliënt zelf instellen. Wordt het formulier conform de overige voorwaarden tijdig en volledig ontvangen, dan wordt het restant door NuRecht terugbetaald. Geeft de cliënt dus aan dat hij 0% schenkt aan NuRecht, dan ontvangt hij in dat geval 100% van het bedrag terug (2015: hij ontvangt dan € 24,99 terug).
 • Indien het verzoek tot terugbetaling volledig en met bijlagen tijdig is ontvangen door NuRecht, dan wordt het bedrag van de voorwaardelijke schenking door NuRecht terugbetaald, verminderd met eventueel een op het formulier aangegeven bedag om te schenken. Betaling geschiedt doorgaans eens per kwartaal - eens per drie maanden.
 • Het proces kan als volgt worden omschreven: Nadat u van NuRecht advies krijgt, geeft u een beoordeling via Google+. Is dat niet het geval, verander dit dan alvorens u uw aanvraag opstuurt. U kunt daarvoor het formulier opnieuw uitprinten. Doe dat wel binnen de termijn waarbinnen wij u kunnen terugbetalen, want indien uw aanvraag te laat wordt ontvangen, dan komt u enkel voor terugbetaling in aanmerking indien sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, waarbij wij aansluiting zoeken bij de bestuursrechtelijke rechtspraak omtrent 'verschoonbare termijnoverschrijding' voor de invulling van de gronden daartoe. Een eenmaal ingediend verzoek tot terugbetaling is bindend, dus het is niet mogelijk hier later op terug te komen. De geprinte tekst is leidend en doorhalingen, wijzigingen of aanvullingen die handmatig zijn verricht worden buiten beschouwing gelaten. U kunt deze in het formulier wijzigen alvorens het te printen of u kunt dit naderhand wijzigen door het formulier opnieuw in te vullen en uit te printen. De enkele handmatig aangebrachte toevoeging waarop wij acht slaan, is de ondertekening middels een handtekening bij handmatig schrift, welke namelijk de enige wijze is om uw aanvraag geldig te bekrachtigen. Bij de beoordeling ter zake van de tijdigheid van uw aanvraag sluiten wij aan bij de bestuursrechtelijke ontvangsttheorie in combinatie met de timestamp van uw opgeslagen en uitgeprinte aanvraag. Indien de door u opgegeven gegevens niet overeenkomen met de gegevens zoals die bij ons bekend zijn, dan zal uw aanvraag buiten behandeling worden gelaten, zijnde niet-ontvankelijk. Hierover ontvangt u geen bericht, nu het dan in de reden ligt om te oordelen dat de ingediende aanvraag niet correspondeert met een reële betaling dan wel een reëel verzoek tot terugbetaling. Het systeem tot terugbetaling is - naar wij verwachten - gevoelig ten aanzien van onrechtmatige en onjuiste aanvragen door niet-rechthebbenden tot terugbetaling, om welke reden wij dergelijke aanvragen niet zullen en kunnen beantwoorden. Om die reden dient u uw aanvraag direct volledig en juist in te dienen. Wanneer u meer tijd nodig hebt om het formulier in te vullen dan de termijn u biedt, dan is het evenwel mogelijk om daartoe uitstel aan te vragen via het algemene e-mailadres van Stichting NuRecht of per post. In dat geval is het mogelijk om de termijn met de helft te verlengen, van welke verlenging sprake is nadat uw verzoek daartoe binnen de termijn is gehonoreerd. Mocht u binnen de termijn die onze algemene voorwaarden voorschrijven geen terugbetaling hebben ontvangen terwijl u wel een volledige en juist ingediende aanvraag hebt verzonden binnen de termijn en ook de verzochte beoordeling hebt gegeven, dan kunt u hierover nadat deze termijn is verstreken contact opnemen via het algemene e-mailadres van Stichting NuRecht.
 • De cliënt zal de eenmaal gegeven beoordeling niet meer van Google+ of Trustpilot verwijderen. Indien de beoordeling nadat de betaling door NuRecht is gerestitueerd toch zou worden verwijderd, dan is cliënt - na daartoe schriftelijk verzocht te zijn - wederom het bedrag dat hij van NuRecht heeft terugbetaald gekregen verschuldigd. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na dit verzoek te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van NuRecht, of de cliënt dient opnieuw een beoordeling te geven via Google+ met ditmaal 5 sterren, in welk geval de betalingsverplichting van cliënt komt te vervallen. Daar de cliënt door het verwijderen van de beoordeling in Google+ in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, en de vrijwilligers daarmee extra werk verschaft om de cliënt aan te schrijven, komt de hernieuwde betalingsverplichting enkel te vervallen bij een beoordeling in Google+ en bij Trusptpilot van 5 sterren. De cliënt dient deze eventuele nieuwe beoordeling niet te verwijderen van Google+. Zou hij dat desondanks doen, dan zal dit artikellid opnieuw toepassing zal vinden (terugbetaling of beoordeling met 5 sterren).
 • 50% van de betaling wordt terugbetaald voor een beoordeling op Google+ en 50% voor een beoordeling op Trustpilot. Nadat het formulier is ontvangen, is het niet meer mogelijk om alsnog wijzigingen aan te brengen of meer resitutie te vragen, bijvoorbeeld door terug te komen op de in het formulier gedane schenking, of door alsnog een extra beoordeling te willen geven.

Artikel 6. Eventuele overeenkomst met een Zelfstandige jurist

 • Indien een zaak zich er naar het oordeel van een medewerker van Stichting NuRecht toe leent om verder te worden behandeld door een Zelfstandige jurist, dan kan de cliënt naar deze partij worden doorverwezen. Ook heeft cliënt ten allen tijde zelf die mogelijkheid. Indien een cliënt wordt verwezen naar een Zelfstandige jurist, dan zal hij zelf met deze derde partij contact moeten opnemen.
 • Een Zelfstandige jurist zal zelfstandig beoordelen of de zaak zich tot verdere behandeling door hem leent, nu dit niet in alle gevallen het geval zal zijn. Een Zelfstandige jurist is doorgaans geen advocaat, zodat zaken waarin verplichte vertegenwoordiging door een advocaat doorgaans zijn uitgesloten van verdergaande rechtshulp of rechtsbijstand via een Zelfstandige jurist.
 • Afhankelijk van de kansen in een zaak, de kosten die een procedure met zich zal brengen, het betreffende rechtsgebied en de aanwezige bekwaamheid in specialistische rechtsgebieden en de risico’s die een casus met zich brengen, zal een Zelfstandige jurist beoordelen of zij de zaak verder kan behartigen. Indien dit niet het geval is dan zal een Zelfstandige jurist zich desgewenst inspannen om een geschikte advocaat te vinden die bijvoorbeeld voldoende gespecialiseerd is op het betreffende rechtsgebied.
 • Indien een Zelfstandige jurist tot een ander oordeel komt dan Stichting NuRecht omtrent haar mogelijkheid om in een bepaalde zaak als dan niet verdergaande rechtshulp te kunnen verstrekken of rechtsbijstand te verlenen, dan is het oordeel van een Zelfstandige jurist daaromtrent doorslaggevend.
 • Indien tussen cliënt en een Zelfstandige jurist een overeenkomst tot stand mocht komen, dan is Stichting NuRecht nimmer partij in die overeenkomst.


Artikel 7. Betalingsmoment

 • Het moment waarop de cliënt een betaling heeft voldaan wordt beoordeeld aan de hand van de bankgegevens van Paypal of iDEAL, waaruit immers het betalingsmoment tot op de seconde nauwkeurig kan worden bepaald.
 • Indien betaling recht geeft op enige korting, dan zal tevens worden vastgesteld of de betreffende vraag niet al eerder van hetzelfde IP-adres of E-mailadres werd gesteld, in welk laatste geval namelijk geen aanspraak kan worden gemaakt op de betreffende korting.


Artikel 8. Betaling vrijwillige eigen bijdrage

 • Betaling van een vrijwillige eigen bijdrage dient te geschieden in Euro, door overmaking via Paypal of iDEAL.
 • De bijdrage is geheel vrijwillig en maakt dus onder géén beding, dat de vraag om juridisch advies door het betalen van deze bijdrage een overeenkomst van opdracht zou worden.
 • Aan het betalen van de vrijwillige bijdragen kunnen geen rechten worden ontleend, dan de rechten die expliciet in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt voorafgaand aan het stellen van een vraag voldaan en op de uitkomst van het advies is de betaling niet van invloed. 
 • De vrijwillige bijdrage is een onherroepelijke schenking aan NuRecht en deze kan dus niet worden herroepen en zal ook niet worden gerestitueerd.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Cliënt staat in en is verantwoordelijk voor de juistheid, de volledigheid en de tijdigheid van de gegevens die hij aan NuRecht verstrekt.
 • NuRecht geeft advies en het is ieders eigen keuze om dit advies al dan niet op te volgen. NuRecht aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor door haar gegeven adviezen of verleende rechtshulp nu cliënten er duidelijk op worden gewezen dat gewerkt wordt met universitaire rechtenstudenten, die dus nog niet zijn afgestudeerd. 
 • Middels acceptatie van deze voorwaarden bevestigt de cliënt expliciet dat Stichting NuRecht nimmer door hem, bloed- of aanverwanten, aan hem gelieerde (rechts)personen of andere aan hem verbonden (rechts)personen aansprakelijk zal worden gesteld.
 • De bepalingen van lid 2 en 3 zouden in bijzondere gevallen mogelijk uitzondering kunnen lijden, indien van de zijde van NuRecht sprake zou zijn van bewuste roekeloosheid of opzet, als gevolg waarvan rechtstreeks zaakschade (vermogensschade door beschadiging van een zaak) of personenschade (letsel- of overlijdensschade) is geleden. Een rechtsvordering op grond van dit artikel is niet ontvankelijk, indien zij niet binnen 6 maanden na het moment waarop cliënt bekend is geworden met zijn vordering, deze bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.
 • Middels acceptatie van deze voorwaarden bevestigd de cliënt expliciet dat hij nimmer een eventuele vordering tot schadevergoeding jegens Stichting NuRecht zal overdragen aan een andere partij, op welke manier of onder welke benaming dan ook.
 • Stichting NuRecht is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen van een derde partij.
 • Stichting NuRecht gaat geen inspanningsverplichtingen aan en nimmer resultaatverplichtingen, behalve dan ten aanzien van de genoemde korting als bedoeld in artikel 4 lid 1.
 • Stichting NuRecht tracht de gegevens van cliënt zo goed mogelijk te beschermen. Om die reden heeft Stichting NuRecht een Extended Validation SSL Certificaat voor het domein www.nurecht.nl, zodat deze gegevens (waar mogelijk) versleuteld worden verzonden. NuRecht kan er echter nimmer voor in staan dat gegevens - ondanks al de nodige voorzorgen van NuRecht - niet in handen zullen vallen van (kwaadwillende) derden. Dat is het gevaar van internet en dus ook van een Online Rechtswinkel als NuRecht. Zouden uw gegevens zonder toedoen van NuRecht om welke reden dan ook in handen vallen van derden, dan zijn Stichting NuRecht, haar medewerkers en bestuursleden nimmer aansprakelijk voor daaruit ontstane schade.
 • Indien u het risico dat in art. 9 wordt omschreven niet zelf wenst te dragen, dan is het u niet toegestaan om uw vraag te stellen aan Stichting NuRecht.

Artikel 10. Betaald advies (met juridische brief)

 • Het betaalde advies (al dan niet met het opstellen van een juridische brief) wordt verzorgd door een universitair geschoolde jurist (titel: mr.). Deze jurist zal in opdracht van NuRecht (overeenkomst van opdracht tussen de jurist en NuRecht) het advies verzorgen. Eventuele aansprakelijkheid is gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betreffende jurist.
 • NuRecht tracht het juridische advies zo spoedig mogelijk te geven en spant zich daarvoor in. Een harde termijn waarbinnen het advies gegeven zal zijn, kan NuRecht niet geven.
 • Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door NuRecht. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 • NuRecht is steeds bevoegd en gerechtigd om de overeenkomst van opdracht te allen tijde op te zeggen, onder terugbetaling van het bedrag dat hiervoor werd betaald. NuRecht is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het opzeggen van de overeenkomst, indien NuRecht afziet van het geven van juridisch advies (al dan niet met het opstellen van een juridische brief). Indien NuRecht de overeenkomst van opdracht opzegt onder gelijke terug storting van de betaling via Paypal of iDeal, dan heeft de opdrachtgever niets meer van NuRecht te vorderen en verleent hij NuRecht bij voorbaat finale kwijting. Het staat NuRecht ten allen tijde vrij om een vraag niet te beantwoorden, bijvoorbeeld wanneer voor het beantwoorden meer specialistische kennis noodzakelijk is en waarover NuRecht niet beschikt, indien het een studiegerelateerde vraag is die de didactische opzet van de studie nadelig zou kunnen beïnvloeden, of indien het de inschatting van NuRecht is dat het belang dat met de juridische vraag van de cliënt gemoeid gaat een te hoog geldelijk bedrag c.q. risico met zich brengt. In dat geval zal NuRecht motiveren om welke reden geen advies gegeven kan worden.
 • Ook indien met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, behoudt NuRecht zich het recht voor om in voorkomende gevallen, waaronder te rekenen die van overmacht, de opdracht te laten uitvoeren door een andere persoon, al dan niet ter tijdelijke vervanging.
 • De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij - ook ongevraagd - alle gegevens en documenten aan NuRecht verstrekt waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze voor de uitvoering van de opdracht van belang (kunnen) zijn. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en authenticiteit van de door of namens hem verstrekte gegevens en documenten.
 • NuRecht is steeds bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht aan derden op te dragen. NuRecht aanvaardt louter inspannings- en nimmer resultaatsverbintenissen.
 • Indien de uitvoering van een opdracht door NuRecht leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de jurist wordt uitbetaald. Op schriftelijk verzoek wordt de toekomstige opdrachtgever een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
 • De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 • Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door het enkele verloop van zes maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van NuRecht voor die schade.
 • De opdrachtgever vrijwaart NURECHT en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door NURECHT ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van NURECHT in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 • Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en NuRecht is Nederlands recht van toepassing.
 • Natuurlijk wil NuRecht u als opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst zijn. Mocht u desondanks ontevreden zijn over de dienstverlening van NuRecht, dan legt u uw bezwaren eerst voor aan NuRecht.
 • Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar NuRecht gevestigd is. Niettemin heeft NuRecht het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.


Artikel 11. Toepasselijk recht

 • Indien tussen Stichting NuRecht en cliënt sprake is van een rechtsverhouding, dan is daarop Nederlands recht van toepassing met uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandse rechter en wel die binnen het arrondissement waarin Stichting NuRecht is gevestigd.


Artikel 12. Geschillenbeslechting

 • Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit door Stichting NuRecht verleende diensten of gegeven adviezen worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van NuRecht (Groningen).


Bijlage: Voorwaarden Overeenkomst van bindend advies

 

 

1.       Definities:

 

                In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a.       Bindend Adviesovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen partijen waarin is vastgelegd dat partijen hun geschil, dan wel het beëindigen of voorkomen van onzekerheid omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt, bij wege van bindend advies door een derde wensen te laten beslechten.

b.      Bindend adviseur: als bindend adviseur treedt op dhr. mr. G.P. Smit, zelfstandig jurist en voorzitter van Stichting NuRecht.

c.       Partijen: de partijen bij deze overeenkomst.

d.      Geschil: een geschil dan wel een onzekerheid omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt of gaat gelden.

 

2.       Partijen:

 

a.       Eiser                    

 

 

b.      Verweerder     

 

3.       Het geschil:

 

De korte omschrijving (in de procedure volgen details) van het geschil waarover partijen een uitspraak wensen, is:

 

 

4.       Vordering(en) van Eiser:

 

 

5.       Tegenvordering(en) van verweerder:

 

 

6.       Overeenkomst:

 

a.       Partijen komen overeen hun geschil te laten beslechten door de bindend adviseur, die daartoe een bindende uitspraak zal doen en de procedure van het bindend adviestraject zal vaststellen.

b.      De bindend adviesprocedure neemt een aanvang op het moment dat partijen, nadat zij deze overeenkomst gezamenlijk ondertekend hebben opgestuurd naar [e-mailadres], aan de betaling van artikel 16 hebben voldaan en van de bindend adviseur de bevestiging hebben ontvangen dat hij zijn benoeming heeft aanvaard.

c.       Voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot- dan wel het indienen van de overeenkomst van bindend advies, is de partij die deze procedure in gang heeft willen zetten (en daartoe de betaling heeft gedaan op de website van NuRecht) dit reeds betaalde bedrag verschuldigd, ook indien partijen deze overeenkomst uiteindelijk niet beiden mochten ondertekenen.

d.      Partijen wensen een snelle beslechting van hun geschil waartoe zij overeenkomen dat al het contact tussen de bindend adviseur en partijen – behoudens toegelaten uitzondering door de bindend adviseur – via het internet geschiedt en dat daartoe het e-mailadres [e-mailadres] door de bindend adviseur wordt gehanteerd, tezamen met de opgegeven e-mailadressen van partijen in deze overeenkomst.

 

 

7.       De procedure:

 

a.       Partijen zullen het geschil doen beslechten door middel van bindend advies overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst.

b.      Nadat de bindend adviseur als bedoeld in artikel 6 lid b zijn benoeming heeft aanvaard, zullen partijen binnen 7 dagen hun vordering(en) en eventuele tegenvordering(en) bij hem indienen, daarbij alle informatie verstrekken en het bewijs van stellingen aanleveren; dit alles via [e-mailadres] met gelijktijdige toezending in kopie van alle stukken aan het e-mailadres van de wederpartij, als genoemd in deze overeenkomst.

c.       Partijen hebben daarna 7 dagen de tijd om te reageren op hetgeen de wederpartij heeft aangegeven, dit indien nodig te weerleggen door tegenbewijs aan te leveren; dit alles via [e-mailadres] met gelijktijdige toezending in kopie van alle stukken aan het e-mailadres van de wederpartij, als genoemd in deze overeenkomst.

d.      Nadien hebben partijen nog een laatste maal om te reageren op hetgeen de wederpartij heeft aangegeven, dit indien nodig te weerleggen door tegenbewijs aan te leveren; dit alles via [e-mailadres] met gelijktijdige toezending in kopie van alle stukken aan het e-mailadres van de wederpartij, als genoemd in deze overeenkomst. In beginsel is dit het moment waarop de bindend adviseur het onderzoek schriftelijk gesloten zal verklaren.

e.      De bindend adviseur kan (tussentijds) aanvullende informatie en/of documentatie van partijen verlangen, welke eveneens binnen 7 dagen dient te worden aangeleverd via [e-mailadres] met gelijktijdige toezending in kopie van alle stukken aan het e-mailadres van de wederpartij, als genoemd in deze overeenkomst.

f.        De bindend adviseur zal vervolgens op grond van hetgeen partijen op voorgaande wijze hebben verstrekt, in beginsel binnen 7 dagen tot een oordeel komen en partijen zijn uitspraak doen toekomen via de in deze overeenkomst verstrekte e-mailadressen.

g.       De bindend adviseur kan de bovengenoemde termijnen eenmaal met maximaal 14 dagen verlengen, tenzij beide partijen instemmen met een verdere verlenging dan wel zeer bijzondere omstandigheden een verdere verlenging vergen, welke beslissingen tot de vrije beoordeling staan van de bindend adviseur.

h.      Als partijen in gebreke blijven de gevraagde informatie en/of documentatie (compleet en tijdig) te verschaffen, dan kan de bindend adviseur daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

 

 

8.       Hoor en wederhoor:

 

a.       Partijen hebben, nadat zij hun vorderingen hebben kenbaar gemaakt tweemaal de gelegenheid om te reageren op de stellingen van de wederpartij, zodat ruim voldaan wordt aan de eis van hoor en wederhoor.

b.      Partijen bepleiten in beginsel hun eigen zaak. Minderjarigen en andere handelingsonbekwame personen dienen te worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger. Rechtspersonen wijzen een vertegenwoordiger aan.

c.       De bindend adviseur kan naar eigen inzicht vertegenwoordiging en bijstand toestaan.

 

 

9.       Mondelinge behandeling:

 

a.       In beginsel wordt de gehele zaak digitaal (per e-mail) afgedaan en wordt geen hoorzitting gehouden, tenzij partijen dan wel de bindend adviseur een mondelinge behandeling noodzakelijk achten.

b.      Indien de bindend adviseur een mondelinge behandeling noodzakelijk acht, dan zal deze plaatsvinden – al dan niet met videoverbinding – door middel van een door de bindend adviseur in overleg met partijen vast te stellen hoorzitting via Skype (www.skype.nl).

c.       Indien één der partijen (of partijen gezamenlijk) om een mondelinge behandeling verzoekt (verzoeken), anders dan via Skype, dan gelden daarvoor de aanvullende voorwaarden als gesteld in artikel 16 inzake tarieven.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Bewijs:

 

a.       Partijen kunnen hun stellingen bewijzen met alle middelen, voor zover zij die verzenden aan [e-mailadres] met gelijktijdige toezending in kopie van alle stukken aan het e-mailadres van de wederpartij, als genoemd in deze overeenkomst.

b.      Bij elk stuk of elke e-mail die partijen in deze procedure versturen aan [e-mailadres], dienen zij de zaaknaam in het onderwerp van de e-mail te vermelden, zodat het bewijs bij de juiste zaak gevoegd wordt. De zaaknaam staat in de ontvangstbevestigingsmail die de aanvrager van de procedure heeft ontvangen.

c.       Geluidsopnamen en video-opnamen zijn in beginsel toegestaan als bewijs. Een partij die bewijs levert door middel van opnamen, dient daarbij schriftelijk in woord toe te lichten tot welk bewijs de opname strekt en op welk moment in seconden dat blijkt uit de opname.

d.      Van alle overige bewijsmiddelen (documenten, afbeeldingen, verklaringen van derden etc.) dient de partij die ze aanlevert kort toe te lichten tot welk bewijs zij strekken.

e.      Indien een mondelinge behandeling plaatsvindt, dan dient al het bewijs reeds te zijn aangeleverd via [e-mailadres] met gelijktijdige toezending in kopie van alle stukken aan het e-mailadres van de wederpartij, als genoemd in deze overeenkomst. In bijzondere omstandigheden staat het ter vrije beoordeling van de bindend adviseur om nog aanvullend bewijs toe te laten, hetgeen dan voor beide partijen geldt (hoor en wederhoor).

f.        Indien een der partijen verzoekt om een plaatsopneming (of partijen dit gezamenlijk verzoeken), dan staat het ter vrije beoordeling van de bindend adviseur of daartoe de noodzaak bestaat. Indien een plaatsopneming volgt, dan zal daartoe in overleg met partijen een tijdstip worden bepaald door de bindend adviseur, en in dat geval gelden de aanvullende voorwaarden als gesteld in artikel 16 inzake tarieven.

g.       Indien de bindend adviseur het onderzoek schriftelijk gesloten heeft verklaard, zal hij in beginsel de nadien door één of meer der partijen ingediende (bewijs)stukken buiten beschouwing laten.

h.      De toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, de bewijslastverdeling en de waardering van het bewijsmateriaal staan ter vrije beoordeling van de bindend adviseur.

 

 

11.   Deskundigen:

 

a.       Partijen kunnen op eigen kosten deskundigen inschakelen en hun bevindingen voegen als bewijs, mits binnen de termijnen als genoemd in artikel 7.

b.      De bindend adviseur kan zelf indien nodig ook ingediende stellingen of bewijsmiddelen staven door deskundigen te raadplegen of literatuur te raadplegen. Zijn bevindingen daarvan deelt hij aan partijen mede en partijen hebben de gelegenheid daarop binnen 7 dagen te reageren via [e-mailadres] met gelijktijdige toezending in kopie van alle stukken aan het e-mailadres van de wederpartij, als genoemd in deze overeenkomst. Voor zover partijen naar aanleiding van deze bevindingen een contraexpertise wensen, dan kan daartoe eenmalig worden verzocht en geldt in beginsel een termijn van 7 dagen om de bevindingen van deze contraexpertise kenbaar te maken.

 

12.   De bindend adviseur:

 

a.       De bindend adviseur neemt een neutrale positie in tussen partijen en is onafhankelijk van beide partijen in deze bindend adviesprocedure. Hij mag geen rechtstreeks persoonlijk of zakelijk belang bij de afloop van de zaak hebben.

b.      De bindend adviseur kan te allen tijde weigeren een aan hem voorgelegd conflict te behandelen, indien hij dit vanwege de aard daarvan ongeschikt acht, welke beslissing tot de vrije beoordeling staat van de bindend adviseur. De reden daarvan zal aan partijen worden medegedeeld.

c.       Indien de bindend adviseur zich onthoudt van het doen van een uitspraak terwijl partijen wel deze overeenkomst beiden hebben ondertekend, dan zijn partijen voor de procedure niets verschuldigd geworden en zal ook de betaling als genoemd onder artikel 6 lid d worden terugbetaald.

d.      De bindend adviseur kan zich tijdens de bindend adviesprocedure voor secretariële ondersteuning laten bijstaan door (een) daartoe door hem aan te wijzen perso(o)n(en).

 

 

13.   De uitspraak:

 

a.       De bindend adviseur doet uitspraak over het aan hem voorgelegde geschil door het tot stand brengen van een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:900 BW. Deze vaststellingsovereenkomst wordt aan partijen toegezonden op de in deze overeenkomst opgegeven e-mailadressen, in beginsel binnen 7 dagen nadat het onderzoek is gesloten.

b.      Het bindend advies bevat in elk geval: (a) de naam en handtekening van de Bindend adviseur; (b) de namen van partijen; (c) een kort overzicht van de feiten; (d) de weergave van de vordering(en) en, zo die is ingesteld, van de tegenvordering(en); (e) de gronden van de beslissing; (f) de beslissing; (g) datum en plaats van het bindend advies.

c.       De beslissing kan tevens inhouden:

1)      de vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken,

2)      de bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom,

3)      de vaststelling van een dwangsom voor het geval het bindend advies door een partij niet wordt nageleefd.

d.      Partijen stemmen er door ondertekening van deze overeenkomst mee in dat de uitspraak van het bindend advies geanonimiseerd op de website van NuRecht mag worden geplaatst, zolang de identiteit van partijen geheim blijft.

 

 

14.   Beoordelingscriteria:

 

a.       De Bindend adviseur geeft zijn oordeel met inachtname van de op het geschil en het feitencomplex toepasselijke Nederlandse recht en hetgeen hij in de gegeven omstandigheden gezien de omstandigheden van het concrete geval redelijk en billijk acht.

 

15.   Bindende kracht:

 

a.       Het bindend advies bindt partijen met ingang van de dag dat dit door de Bindend adviseur schriftelijk aan partijen ter kennis is gebracht. De Bindend adviseur kan bepalen dat partijen (of een van hen) gehouden is (zijn) tot betaling van een geldsom en/of het verrichten van een prestatie anders dan in geld aan de wederpartij of aan een derde.

 

 

16.   Tarieven:

 

a.       De partij die via de website van NuRecht de procedure in gang wenst te zetten, heeft daarvoor € 49,- voldaan. Dit bedrag dekt de kosten voor de aanvraag procedure en de beoordeling van de bindend adviesovereenkomst.

b.      Voor de gehele verdere procedure betalen elk van de partijen € 299,- (of één der partijen € 598,-) door dit over te maken op rekening: NL21 INGB 0006 0112 17 ten name van Stichting NuRecht. Pas nadat het gehele bedrag is voldaan en deze overeenkomst door beide partijen is ondertekend en verzonden naar [e-mailadres],neemt de bindend adviesprocedure een aanvang en bevestigt de bindend adviseur zulks.

c.       Indien één der partijen (of partijen gezamenlijk) om een mondelinge behandeling verzoekt (verzoeken), anders dan via Skype, dan bedragen de kosten daarvoor € 299,- te vermeerderen met een kilometervergoeding voor de bindend adviseur van € 0,50 per daarvoor te reizen kilometer.

d.      Indien een der partijen verzoekt om een plaatsopneming (of partijen dit gezamenlijk verzoeken), dan bedragen de kosten daarvoor € 299,- te vermeerderen met een kilometervergoeding voor de bindend adviseur van € 0,50 per daarvoor te reizen kilometer.

 

 

17.   Rectificatie:

 

a.       Elk der partijen kan tot dertig kalenderdagen na de dagtekening van het bindend advies de bindend adviseur verzoeken een kennelijke reken- of schrijffout in het bindend advies te herstellen.

 

 

18.   Hoger beroep uitgesloten:

 

a.       Tegen de uitspraak van de bindend adviseur is geen hoge beroep mogelijk.

b.      Vernietiging van de in het bindend advies gegeven beslissing(en), zoals bedoeld in artikel 7:904 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, kan alleen plaatsvinden door de gewone burgerlijke rechter. Daartoe moet het bindend advies op straffe van niet ontvankelijkheid binnen twee maanden na de uitspraak, aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.

c.       Enkel indien gebondenheid aan het oordeel  van de bindend adviseur in verband met inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is die beslissing vernietigbaar.

19.   Niet voorziene gevallen:

 

a.       In alle gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement, beslist de Bindend adviseur.

 

 

20.   Aansprakelijkheid:

 

a.       De Bindend adviseur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten met betrekking tot de geschillen oplossing, daarin begrepen de inhoud van het bindend advies.

 

 

21.   Toepasselijk recht:

 

a.       Het Nederlandse recht beheerst de werking van deze overeenkomst, alsmede de rechtsgevolgen en uitvoering van elke in het kader daarvan tot stand gekomen beslissing.

 

 

Ondertekening in tweevoud:

 

 

Eiser:                                                                                           Verweerder:

 

Plaats:                                                                                        Plaats:

 

Handtekening:                                                                        Handtekening:

 

 

 

 

 

 

 

Let op:

 

Deze overeenkomst dienen zowel eiser als verweerder te ondertekenen en deze ondertekend op te sturen naar [e-mailadres]. Nadat eveneens de betaling van artikel 16 is voldaan (zie hierboven), dan krijgt u bericht van de bindend adviseur dat de zaak is aangevangen en hoe de procedure nu verder verloopt.

 

 

 

 

Geldend vanaf 1 november 2017 Download in pdf