Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
 • Quickscan:
 • Snel antwoord
 • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Algemeen nut beogende instelling

Uit artikel la lid 1 onder j Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (UR AWR) blijkt dat een anbi-instelling via internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot haar functioneren, openbaar moet maken. Het gaat daarbij om de volgende informatie (lid 7):
 • a. de naam van de instelling;
 • b. het nummer, bedoeld in artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, van de instelling, dan wel ingeval de instelling buiten Nederland is gevestigd, het voor deze regeling door de Nederlandse Belastingdienst verstrekte fiscale identificatienummer;
 • c. het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
 • d. de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;
 • e. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, van de instelling;
 • f. de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van: f. de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van:
 • g. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
 • h. de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.

Gegevens NuRecht:

 • ad a. Stichting www.NuRecht.nl
 • ad b. Fiscaal nummer: 8500 00 373
 • ad c. het postadres: 9711 KL 2c, het telefoonnummer: 0900-0145, het e-mailadres: E-mail;
 • ad d. De doelstelling van Stichting www.NuRecht.nl, zoals deze bij de laatstelijk statutenwijziging zullen worden voorzien, betreft:

  "2.1. De stichting heeft ten doel: het (doen) waarborgen binnen de wettelijke categorie ‘welzijn’ van adviesinwinning, rechtshulp en rechtsbijstand voor rechtszoekenden met beperkte financiële middelen voor reguliere rechtshulp, via een online platform.”
 • ad e. De wijze waarop de stichting tracht deze doelstelling te verwezenlijken, waarin mede de te verrichten werkzaamheden zijn begrepen, is bij de laatstelijk geplande statutenwijziging als volgt voorzien: “2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  •   a. - een QuickScan als intake en eerste globale verkenning van de hulpvraag, waarop ten behoeve van juridisch advies of rechtsbijstand een bewijs van het inkomen wordt verlangd (loonstrook, jaaropgave, belastingaangifte, bankafschrift etc.).
  •  - juridisch advies en rechtsbijstand te geven en te verlenen en daartoe een inkomenseis te hanteren, daarbij de bedragen die de Raad voor de Rechtsbijstand (of toekomstig vergelijkbaar orgaan) als inkomensnormen hanteert overnemend, met de mogelijkheid tot peiljaarverlegging.
  •  - vaktermen en advies in en op het gebied van het bij 2.1. genoemde doel zo begrijpelijk mogelijk, al dan niet aanvullend in Jip-en-Janneke taal, uit te leggen;
  •  - binnen de wettelijke categorie ‘bevordering van de democratische rechtsorde’:
  •  • nieuw ontstane wetgeving te toetsen;
  •  • met gegeven juridisch advies discriminatie tegen te gaan en gelijkheid te bevorderen;
  •   b. het (doen) organiseren van (informatieve) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
  •   c. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
  •   d. samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;
  •   e. het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;
  •   f. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.”
  De werkzaamheden zullen - ten gevolge van de statutenwijziging - voornamelijk neerkomen op:
  •    1. Het ontvangen van een hulpvraag per telefoon of via de QuickScan, waarbij globaal kan worden gekeken naar de kansen van de zaak en ten behoeve van verdere rechtshulp zal worden gevraagd om een bewijs waaruit het inkomen blijkt. Hierbij kan een drempel worden opgeworpen, bijvoorbeeld door middel van een voorafgaande betaling van een gering geldbedrag.
  •    2. Het geven van juridisch advies voor de doelgroep die heeft aangetoond niet over voldoende financiële middelen te beschikken voor reguliere rechtshulp, waarbij de inkomensnormen van de Raad voor de Rechtsbijstand zullen worden gehanteerd. Hierbij kan een drempel worden opgeworpen, bijvoorbeeld door middel van een voorafgaande betaling van een gering geldbedrag.
  •    3. Het controleren van nieuwe wetgeving op eventuele omissies of complicaties.
 • ad f. Samenstelling bestuur:
  •    Voorzitter: Dhr. Mr. G.P. Smit;
  •    Secretaris: Dhr. MSc. E. Keuris;
  •    Penningmeester: Dhr. O.F.J. van den Berg;
  Er is geen beloningsbeleid en nimmer is in het verleden enige beloning uitgekeerd aan een vrijwilliger, bestuurslid of wie dan ook. Dat beleid is onveranderd. De statuten bepalen evenwel:
  •    4.6. Het bestuur kan aan één of meer bestuurders een beloning toekennen. - Deze beloning mag niet bovenmatig zijn en evenmin in strijd komen met het verbod tot het doen van uitkeringen aan bestuursleden, als bedoeld in artikel 2:285 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten."
 • ad g. Hiervoor verwijzen wij naar het Jaarverslag van 2020
 • ad h. Hiervoor verwijzen wij naar het Jaarverslag van 2020
 • Ten overvloede: het Beleidsplan voor 2021
Gratis juridisch advies