Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Vast contract: Draaideurconstructie

Dezelfde partijen

Volgens de wet is het laatste contract pas aan te merken als een contract voor onbepaalde tijd (vast contract), als de contracten zijn aangegaan tussen dezelfde partijen. Dit criterium (‘tussen dezelfde partijen’) wordt ruim opgevat (art. 7:668a lid 2):

Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkanders opvolger te zijn.


Draaideurconstructie

Het tweede lid van artikel 7:668a BW is in de wet opgenomen om de zogenaamde ‘draaideurconstructie’ onmogelijk te maken. Deze draaideurconstructie houdt in dat de werknemer feitelijk op dezelfde werkplek hetzelfde werk blijft verrichten, maar tussen twee contracten voor bepaalde tijd formeel  voor een andere werkgever gaat werken, bijvoorbeeld voor een uitzendbureau. Na het eerste contract voor bepaalde tijd wordt de werknemer dan via een uitzendbureau ingeleend door de werkgever, en krijgt hij pas na ten minste drie maanden en 1 dag weer een contract voor onbepaalde tijd bij de oude werkgever. Volgens de wet worden het uitzendbureau en de werkgever in dat geval geacht ‘elkanders opvolger te zijn’. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak: Hof Leeuwarden 26 juni 2012, LJN BW9837.

Bedoeld wordt hiermee tegen te gaan dat bijvoorbeeld binnen een uitzendonderneming, bestaande uit meerdere organisatorische/juridische eenheden, uitzendkrachten van de ene naar de andere BV worden geschoven om opbouw van rechten (vast contract) te voorkomen. (Kamerstukken II, 1996/1997, 25 263, nr. 3, p. 9.)

In het 'artikelsgewijze gedeelte' bij artikel 668a lid 2 staat: "Met dit lid wordt beoogd de opbouw van rechten van werknemers te beschermen van wie het dienstverband van de ene werkgever overgaat op een andere werkgever, terwijl de werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid te beschouwen zijn als elkaars opvolgers. Gedacht kan worden aan bedrijfsovernames, maar de betreffende werkgevers kunnen bijvoorbeeld ook verschillende organisatorische/juridische eenheden zijn die tot eenzelfde, grotere organisatie behoren." (Kamerstukken II, 1996/1997, 25 263, nr. 3, p. 26.)

Bijzondere situaties

Let op: de volgende bijzondere situaties kunnen verder van belang zijn om te kijken of je een vast contract voor onbepaalde tijd hebt, of niet:[1]Kamerstukken I, 2001-02, 27661, nr. 322b, p. 3.

[2]Kamerstukken II, 21479, nr. 32, p. 1.