Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Bomen erfgrens: uitzondering 4 - Gemeentelijke verordening

Op hoeveel centimeter van de erfgrens mogen bomen, planten, struiken of een heg mogen staan, lees je hier

Op deze hoofdregels zijn zes uitzonderingen:

4: Op grond van een verordening is een kleinere afstand toegestaan

Sommige gemeenten staan het bij gemeentelijke verordening toe dat bomen, heesters of heggen op een kleinere afstand tot de erfgrens worden geplant. Op grond van artikel 5:42 lid 2 BW is dit toegestaan. Vaak zijn deze afwijkende afstanden te vinden in de APV (algemene plaatselijke verordening) of een bomenverordening. Zie deze uitspraak (Rb Haarlem, 2 september 2010, LJN: BN9834):

“In artikel 12 van de Bomenverordening is bepaald dat de geoorloofde afstand voor bomen 0, 5 meter bedraagt, te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom, en de geoorloofde afstand voor heesters en heggen nihil.”De rechter oordeelde in deze uitspraak tevens dat de gemeente de wettelijke afstand daarnaast kan wijzigen door een aparte definitie te geven voor wat als ‘boom’ heeft te gelden: 

“Op grond hiervan moet het de gemeente ook zijn toegestaan in een verordening minder vergaande bepalingen dan nihilstelling op te nemen door op basis van eigen definities onderscheid te maken tussen bomen, heesters en heggen en daarvoor verschillende afstanden te bepalen.”Let op: dit betekent niet dat elke afwijkende definitie van een ‘boom’ in de verordening ook de wettelijk toegestane afstand tot de erfgrens beïnvloedt!

Zo staat bijvoorbeeld in artikel 4:10 van de APV van Staphorst dat onder een boom wordt verstaan: “een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 15 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. Etc.” De gemeente Staphorst heeft hiermee echter niet de wettelijke afstanden van artikel 5:42 lid 2 BW willen wijzigen. Deze definitie in de APV heeft een geheel ander doel, dat namelijk verband houdt met een gewijzigd stelsel voor het verlenen van kapvergunningen. In de gemeente Staphorst geldt dus ondanks deze definitie voor 'een boom' onverkort artikel 5:42 BW.

Zes uitzonderingen