Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Bomen erfgrens: uitzondering 2 - Scheidsmuur

Op hoeveel centimeter van de erfgrens mogen bomen, planten, struiken of een heg mogen staan, lees je hier

Op deze hoofdregels zijn zes uitzonderingen:

2: Tot de hoogte van de ‘scheidsmuur’

De wet geeft aan dat de nabuur zich niet kan verzetten tegen de aanwezigheid van bomen, heesters of heggen die niet hoger reiken dan de scheidsmuur tussen de erven. De vraag is dan: wat is een ‘scheidsmuur’?

In artikel 5:42 BW wordt bepaald wat onder muur wordt verstaan: “Onder muur wordt [...] verstaan iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting.” Het moet dus gaan om in elk geval een ondoorzichtige afsluiting en gedacht kan ook worden aan de muur van een gebouw.

Zie bijvoorbeeld deze uitzending van de Rijdende Rechter (uitspraak: Rijdende Rechter 6 maart 2012, S18-10).

In Artikel 5:49 BW blijkt vervolgens dat het daarbij gaat om een hoogte van maximaal twee meter, want dit artikel bepaalt:

“Ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. De eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij.”Indien een heg op of binnen 50 cm tot de erfgrens dus een hoogte van maximaal 2 meter bereikt, dan is dit toegestaan:

"Artikel 5:49 BW staat in het algemeen een scheidsmuur van twee meter hoogte toe en art. 5:42 lid 3 BW laat – ook binnen 50 centimeter van de erfgrens, heggen tot de hoogte van de scheidsmuur toe. Hieruit kan worden afgeleid dat in beginsel een heg tot een hoogte van twee meter toelaatbaar is. Ook een afweging van de daaraan verbonden voor- en nadelen, zoals enerzijds privacy-bescherming, voordelen van esthetische of ecologische aard, bescherming tegen de zon en anderzijds mogelijke vermindering van uitzicht, licht, water en mogelijke overlast door takken, bladeren of naalden vanuit de heg enzovoort, leidt er toe dat ook het hof in het algemeen een hoogte van twee meter voor een heg aanvaardbaar acht (in dezelfde zin: Hof ’s-Hertogenbosch 7 juni 1993, ECLI:NL:GHSHE:1993.AB9875, NJ 1994, 201)." Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-06-2015.

Zes uitzonderingen