Gratis juridisch adviesStel gratis je vraag:

(60 c/m)

Of stel uw juridische vraag per e-mail of per chat:
  • Betaal € 24,99
  • U krijgt juridisch advies (meestal binnen een dag)
  • Beoordeel NuRecht en stuur het formulier op
  • Wij storten € 24,99 terug!
  • GRATIS!👍
Waarom?
Door de betaling van € 24,99 krijgen wij alleen serieuze vragen en geen spam. Het advies is gratis omdat wij u terugbetalen. Lees hier waarom!

  Ik accepteer de algemene voorwaarden
Stel je vraag  Gratis juridisch advies Gratis juridisch advies

Huurder zelfde rechten eigenaar?

Heb ik in het burenrecht als huurder dezelfde rechten als een woningeigenaar?
Het burenrecht richt zich in beginsel tot de eigenaren van de betrokken percelen. Artikel 5:37 BW bepaalt bijvoorbeeld:

De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.


Inmiddels is het echter vaste rechtspraak dat de aard en inhoud van de rechten en plichten die toekomen aan respectievelijk rusten op de gebruikers van het perceel, kunnen meebrengen dat sommige bepalingen van het burenrecht van overeenkom-stige toepassing zijn op de gebruiker/niet-eigenaar (de huurder). Vgl. HR 24 januari 1992, NJ 1992, 280 en 281. Daarbij dienen echter ook de belangen van de eigenaar te worden betrokken en onder omstandigheden dient de eigenaar in de gelegenheid te worden gesteld zijn standpunt dienaangaande kenbaar te maken. (Rb Arnhem 25 juni 2007, LJN:BA8311)

Instemming van de verhuurder

Wilt u als huurder bepaalde rechten uit het burenrecht doen gelden (bijvoorbeeld omtrent de toegestane afstand voor bomen tot de erfgrens) dan dient u daarover eerst met uw verhuurder te overleggen. Zie bijvoordeeld deze uitspraak (Rb Arnhem 25 juni 2007, LJN:BA8311):

"De Stichting Volkshuisvesting heeft zowel aan [eiser in conventie] als aan [gedaagde in conventie] laten weten geen bezwaar te hebben tegen de over en weer ingestelde vorderingen. Daarmee is de weg vrij voor de beoordeling in reconventie, waar het gaat om een vordering tot verwijdering van de bomen."
Een ander voorbeeld is te zien in deze uitzending van de Rijdende Rechter  (uitzending 9 maart 2010):

"De  vordering  van  Familie  van  Boxtel,  die  strekt  tot  het  wegnemen  van  een  volgens haar te kort op de erfgrens geplante en overlast veroorzakende boom op  het buurperceel van Familie Molenaar, is van burenrechtelijke aard. Nu Familie  van Boxtel slechts huurder is van haar perceel en geen eigenaar, is zij daartoe alleen  dan  bevoegd  indien  blijkt  van  toestemming  van  de  verhuurder/eigenaar. Deze toestemming is inderdaad gegeven, zoals blijkt uit een emailbericht van de verhuurder aan de secretaris van de rijdende rechter." (Rijdende Rechter, 27 april 2009, 10309).

Zie ook (privaatrecht): Op hoeveel centimeter van de erfgrens mogen bomen, planten, struiken of een heg staan?